Preek zondag 26 april 2015

‘verzwolgen is de dood 
door de overwinning;

 

Onder degenen die zich christen noemen heersen er vandaag de dag verschillende interpretaties over Jezus’ opstanding. Het staat echter buiten kijf dat Jezus’ leerlingen geen enkele twijfel kenden. Ze spraken in het begin niet zozeer over het onderwijs dat Jezus had gegeven: ze proclameerden zijn dood en opstanding als een historisch feit. En van bange vogeltjes veranderden ze in de kortste keren in onverschrokken getuigen van dat feit. Omdat het graf leeg was. En er geen lijk werd gevonden.

 

Paulus wijdt er een groot hoofdstuk aan in zijn eerste brief aan de gelovigen in Korinthe. We lezen hoofdstuk 15: 1 – 28. De centrale boodschap is (:4) dat hij ten derden dage is opgewekt, overeenkomstig de Schriften,

 

In vers 2 wijst Paulus naar mensen die toch niet werkelijk geloven, als hij (Herziene Staten Vertaling) schrijft dat zijn lezers het evangelie kennen, waardeoor ze ook zalig worden als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb,…..tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Iemand die tevergeefs gelooft moet wel een persoon zijn die het geloof niet tot zijn behoud heeft aangenomen. Je zou dat kunnen vergelijken met de vijf dwaze en de vijf wijze maagden. Ze leken op het eerste gezicht helemaal op elkaar. Tot het verschil zich openbaarde: vijf hadden geen olie in de lampen. En waar olie een beeld is van de heilige Geest, spreekt dat van ongeloof (het niet bezitten van de Geest).

Een soortgelijk beeld geeft ook Mattheüs 13: 31, 32 waar de gelijkenis over het mosterdzaad staat als beeld van het Koninkrijk der Hemelen. Daarin heeft leven ook ongelovigen (“vogels des hemels”) samen met gelovigen.

 

Vers 5 is een toonbeeld van genade. De opgestane Heer zocht als eerste de man op die hem verried! Petrus wordt de eer waardig geacht om als eerste de Opgestane te hebben gezien!

 

De kern van dit hoofdstuk – en de kern van heel het Christendom – vat Paulus samen in vers 19: Als we alleen in dit leven ‘in Christus’ vol hoop zijn, 
zijn we de erbarmelijkste van alle mensen. Als de Heer Jezus niet je verlosser en zaligmaker is ben je de beklagenswaardigste van alle mensen. Je gaat naar de kerk. Je leest de bijbel. Je bidt. Maar het zal je niet baten. Want het geloof ontbreekt.

 

De centrale plaats van Christus’ opstanding in het geloof komt ook in vers 22 en 23 aan de orde: Want zoals ‘in Adam’ allen sterven, 
zo zullen ook ‘in Christus’ 
allen levend worden gemaakt. Maar ieder in de eigen opstelling: 
als eersteling Christus,……. In Leviticus 23 was de eerste schoof van de oogst voor de Heer. Paulus schetst hier het beeld van de Heer Jezus als de Eerstgeborene. Alle eerstgeborenen in Israel waren voor God. Alle eerstgeborenen onder de mensen moesten met een offer worden vrijgekocht (Ex. 13: 13). De lichamelijke opstanding van Christus, die daarin zijn volgelingen voorging, stond buiten elke twijfel vast.

 

Vers 25 noemt Christus koning. Vandaag de dag echter is hij onze bruidegom. Onze relatie met hem is er één van liefde en niet zozeer van gezag. In de toekomst, wanneer Christus over de aarde zal heersen, is hij koning.

 

Wie bij een levende en opgestane Heer wil horen kan niet verstandiger doen dan het voorbeeld van een van beide personen die samen met de Heer werd gekruisigd te volgen. Zie Lukas 23: 40 – 42:

  • Hij erkent zijn zonde, en
  • De terechtheid van zijn straf, en
  • Erkent dat de Heer straffeloos was, en
  • Roept Jezus aan.

 

Hoe kwam die misdadiger aan zijn wetenschap betreffende Jezus? De heilige Geest maakte hem duidelijk wie er naast hem hing. En de Geest liet zien dat de Heer naar zijn koninkrijk ging!

 

 

dood, waar is je overwinning, 
dood, waar is je angel?’

Jes. 25:8; Hos. 13:14

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *