Diensten

De gastheer heet u op zondag welkom bij de deur en bij hem kunt u terecht voor vragen. De gastheer verzorgt de opening en de gang van zaken tijdens de diensten.

Onze samenkomst op zondag bestaat uit vier delen, te weten:

1. De viering van het Avondmaal
(van 10:00 tot ± 11:00 uur).
Elke zondagmorgen mogen we op uitnodiging van onze Heer en Heiland samenkomen om Hem te loven en te aanbidden. Centraal in deze dienst staat het door de Heer Jezus zelf ingestelde avondmaal, waarin we herdenken wat Hij voor God en voor ons heeft gedaan. Deze eredienst wordt in praktisch opzicht ingevuld door de actieve inbreng van de aanwezige gelovigen, welke door de leiding van de Heilige Geest een lied kunnen opgeven, een Bijbeltekst voorlezen of een gebed kunnen uitspreken. Dit is gebaseerd op 1 Korinthe 14 vers 26, waar staat:
“Wanneer u samenkomt, heeft ieder een psalm, een leer, een openbaring, een taal een uitlegging. Laat alles gebeuren tot opbouwing.”
In deze dienst bieden wij hardop of in stilte onze geestelijke dankoffers aan God aan.

Als u voor het eerst wilt deelnemen aan het Avondmaal, willen wij hierover graag van tevoren met u een gesprek hebben. Dit kunt u voorafgaande aan de samenkomst melden bij de gastheer.

2. De dienst van het Woord (aansluitend)
(tot ± 11:45 uur).
In deze dienst staat de Bijbel, het Woord van God centraal. Hieruit ontvangen wij geestelijk voedsel voor de week die voor ons ligt. God heeft voor deze dienst gaven gegeven om ons te onderrichten met als doel: opbouw, bemoediging, vermaning en troost. Lees in 1 Korinthe 14 vers 3:
“Maar wie woorden van God doorgeeft, spreekt de mensen opbouwend, bemoedigend en troostend toe.”

3. De dienst van het gebed (aansluitend)
(tot ± 12:00 uur).
In deze dienst danken en bidden we tot God. We bidden voor alles wat ons bezig houdt: de wereld om ons heen, onze jongeren, voor elkaar en vooral het evangelisatiewerk dat voor Hem gedaan wordt. Ook brengen we onze noden en zorgen bij Hem. We danken onder andere voor de vele bewijzen van Zijn goedheid en voor de verhoring van gebeden. “Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet.” Dit staat in Filippenzen 4 vers 6.
Het samen bidden ‘draagt’ in belangrijke mate bij in het functioneren van de gemeente als geheel.

4. Koffiepauze
(tot ± 13.00 uur).
In de foyer drinken wij gezamenlijk een kopje koffie of thee en ontmoeten wij elkaar.

Bijbelstudie
Naast deze zondagsdiensten vindt er tweewekelijks in huiselijke kring bijbelstudie plaats.
Bijbelstudie is belangrijk voor het groeien in de relatie met God en met elkaar.

Huiskringen
Bovendien worden er periodiek huiskringen georganiseerd bij gemeenteleden thuis. In deze kringen wordt de nadruk gelegd op het onderhouden van contact, samenzijn en het bespreken van actuele thema’s in Bijbels perspectief.

Zusterkring

Ongeveer 1 keer per maand wordt er een zusterkring georganiseerd.