Wie zijn wij?

Nadere uitleg over wie wij zijn

De Vergadering van Gelovigen in Alkmaar is een stukje van de wereldwijde gemeente (of kerk) van God. Die kerk bestaat uit alle wedergeboren christenen op aarde.

Wij hebben diensten op zondag.

Er is bij ons geen vaste voorganger die de diensten leidt. God leidt ons rechtstreeks bij het opgeven van liederen, het uitspreken van gebeden en het voorlezen van Bijbelgedeelten. Ook preken staat vrij voor ieder mannelijk gemeentelid.

We proberen onze zondagse diensten om circa 12.00 uur af te ronden. Hierna is er koffie in de foyer.

Naast deze zondagsdiensten vindt er tweewekelijks in huiselijke kring bijbelstudie plaats en éémaal per maand ondernemen we een evangelisatieactie.

Waar wij aan hechten/wat wij geloven

1. Wij hechten eraan als plaatselijke gemeente minimaal eens per week, bij voorkeur op zondag, een eredienst (of aanbiddingsamenkomst) te houden, waarin wij het avondmaal vieren. Andere tijden of frequenties van deze vieringen vinden we trouwens niet principieel verkeerd. Die avondmaalsvieringen kunnen heel goed plaatshebben zonder leiding van verordineerde ambtsdragers en buiten het kader van officieel geïnstitutionaliseerde gemeenten.

2. Wij geloven dat er tijdens gemeentelijke samenkomsten, binnen bijbelse grenzen en onder de leiding van de Heilige Geest, de vrijheid moet zijn om vrijuit te spreken tot God, door middel van lofprijzingen en gebeden. Een dergelijke vrijheid sluit een zekere mate van organisatie, structurering en menselijke leiding overigens niet uit.

3. Wij geloven dat elke gelovige genadegaven van de Heer heeft ontvangen en zijn/haar gaven moet gebruiken tot opbouw en welzijn van allen. Het gebruik van gaven is niet afhankelijk van opleidingen, behaalde diploma’s en/of menselijke aanstelling, al heeft een goede opleiding beslist nut. Bij de uitoefening van gaven in de gemeente dienen deze door de gemeente(n) herkend en erkend te worden.

4. Wij geloven dat elke gemeente opzieners (oudsten) dient te hebben die, zowel in geestelijk als moreel opzicht, in staat zijn haar te besturen en te leiden. Zulke opzieners worden door de Heilige Geest aangesteld en moeten bij de gemeente bekend zijn. Opzieners kunnen alleen goed functioneren als zij het vertrouwen van de gemeente genieten.

5. Wij geloven dat alle christenen die een goed getuigenis hebben van persoonlijk geloof en een consequente christelijke levenswandel, tot de avondmaalsviering moeten worden toegelaten. Daartoe hanteren wij een zogenaamd “gastenbeleid” waarbij bezoeker(sters) na een gesprekje met 2 gelovigen uit ons midden tot de avondmaalsviering kunnen worden toegelaten. Gelovigen echter die verkeerde leer of praktijken aanhangen of deze verdedigen, behoren van het avondmaal te worden geweerd. In de toelating draagt zowel de betrokken gelovige als de gemeente die toelaat, verantwoordelijkheid.

6. Wij geloven dat elke gemeente gehouden is om intern tucht uit te oefenen. Eveneens geloven we dat we verplicht zijn met de toelatings- en tuchtbesluiten van andere (Bijbelse) gemeenten rekening te houden.

7. Wij geloven dat elke gemeente de verantwoordelijkheid heeft om te midden van de wereld de werkelijkheid van het Evangelie en de regering van Jezus Christus, onze Heer, uit te stralen. Dit wordt gedaan met woorden en daden, niet alleen in samenkomsten, maar ook door het openbaren van een christelijke levensstijl in alle onderlinge relaties en op alle levensterreinen.
Elke gemeente dient dan ook te streven naar een zo breed mogelijke praktische gemeenschap en samenwerking met alle ware gelovigen en gemeenten en naar het slechten van bolwerken tegen de kennis van God in maatschappij en cultuur.