Preek zondag 21 september 2014

0 false 21 18 pt 18 pt 0 0 false false false

God geeft wat je nodig hebt

Het is een even bekend als charmant liedje van Bobby McFerrin – Don’t Worry Be Happy. Heel klassiek zijn de woorden:

In every life we have some trouble

But when you worry you make it double

Maar als je werkelijk serieus in de problemen zit kan zo een simpel advies wel heel erg kaal zijn.

Een Hollandse pendant – van Lou Bandy – zegt zo ongeveer hetzelfde (refrein):

Schep vreugde in ’t leven, zet de zorgen aan de kant

Wat niemand kan geven, heb je zelf toch in de hand

Neem in je levensstrijd een verzetje op z’n tijd

Maar, schep vreugde in ’t leven, zet de zorgen aan de kant

:

De zanger raakte op het eind van zijn leven in de vergetelheid en wist dat niet te verwerken. Hij pleegde uiteindelijk zelfmoord.

De bijbel heeft teksten die gaan over vreugde en blijdschap. En hoe die zaken te verwerven. In de brief aan de inwoners van Filippi schrijft Paulus prachtige woorden in hoofdstuk 4: 4 – 8:

4Verheugt u in de Heer, altijd; 
nog eens zal ik zeggen: verheugt u!

5Laat uw vriendelijkheid bekend worden 
aan alle mensen. 
De Heer is nabij.

6Weest over niets bezorgd,- 
nee, laten 
in alles, in aanbidding en smeking 
met dankzegging, 
uw vragen bekend worden 
bij God.

7En de vrede van God, 
die alle denken te boven gaat, 
zal uw harten en uw gedachten 
bewaren in Christus Jezus.

8Voor het overige, broeders-en-zusters, 
al wat waarachtig is, 
al wat eerbiedwaardig is, 
al wat rechtvaardig is, 
al wat ongerept is, 
al wat liefelijk is, 
al wat welluidend is,- 
als er enige deugd is, 
als iets lof verdient, 
overweegt dát;

Paulus geeft hier een aantal korte, positieve aansporingen aan zijn lezers. En die zijn allemaal van belang voor de individuele christen maar ook voor de christelijke gemeente als geheel. Als we deze aansporingen ter harte nemen zal dat leiden tot persoonlijke zowel als onderlinge vrede.

Paulus is niet onrealistisch. Hij weet heel goed dat er droefheid kan voorkomen. Maar hij beveelt aan om in elke omstandigheid altijd onze aandacht te vestigen op de zegeningen die we hebben in Christus en daar altijd dankbaar voor te zijn. Juist ook als we ons op een zeker moment droevig voelen. Onze vreugde ligt niet vast in onszelf. Onze vreugde ligt vast in Jezus.

Paulus haakt aan bij de gezindheid die in Jezus Christus was ( hfdst 2: 5). We moeten verdraagzaam en vriendelijk zijn voor gelovigen en ongelovigen gelijkelijk. En verdraagzaamheid betekent niet zonder ruggengraat; verdraagzaamheid ziet op onze onbaatzuchtigheid.

En we moeten niet bezorgd zijn. Het mag niet zo zijn dat we radeloos worden van een zorgelijke situatie. Natuurlijk kan het wel eens heel moeilijk worden. Maar dan geldt dat het gebed de zorgen vervangt. Niet dat de situatie direct veranderd. Maar God helpt je om er anders tegenaan te kijken. Hij helpt je de last te dragen. Want Hij staat naast je en dat merk je meteen.

Als we bidden en God vertellen wat ons zorgen baart volgt er vrede in ons hart. Paulus zelf had daar een goed voorbeeld van gegeven in de gevangenis te Filippi (Hand. 16: 25). Het gaat hier om de vrede van (niet ‘met’) God. Als we door te bidden binnengaan in de rust van Gods aanwezigheid geeft Hij ons zijn vrede. Als we in gebed gaan, in plaats van ons zorgen te maken. Angst geeft geen vrede, bidden wel.

Paulus besluit met een opsomming om over na te denken. Het is de lezer die opgedragen krijgt de verantwoordelijkheid te nemen om te kiezen wat voor haar of hem goed en prijzenswaardig is.

In psalm 107: 1 – 9 lezen we van de rust die God geeft. Hoe donker het ook is, God helpt je uit de diepste put. Alles kunnen we Hem vertellen.

Niet noodzakelijk wat je vraagt

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *