Preek zondag 28 juli 2013

 

Meteen heeft de vader van het jongetje met een schreeuw gezegd: ik gelóóf!-

In ons Schriftgedeelte (Jacobus 5: 13 – 18) schrijft Jacobus speciaal over bidden voor zieke mensen.

Is iemand bij u ziek, laat hij de oudsten van de vergadering tot zich reopen en laten zij een gebed over hem bidden, hem met olie zalvend in de naam van de Heer. En dit gebed in geloof zal de doodzieke redden: opwekken zal hem de Heer, en mocht hij zonden hebben gedaan, het zal hem vergeven worden. (vers 14,15). Jacobus gaat er duidelijk van uit dat de gemeente de bediening van genezing op het gebed kent. In dat verband noemt hij drie zaken: we zullen a) een ‘gelovig gebed’ moeten uitspreken, b) met olie zalven en c) onze zonden belijden.

Een gelovig gebed

Wat houdt een ‘gelovig gebed’ in? Sommigen denken dat in zo’n gebed geen plaats is voor onzekerheid. Als je zo over gebedsgenezing denkt, kan dat afschuwelijke gevolgen hebben. Nietwaar? Als je dan niet genezen wordt, ligt de conclusie voor de hand: het ontbreekt je aan geloof en vertrouwen.

De geschiedenis uit Markus 9 laat zien dat een gelovig gebed niet betekent dat alle twijfel is uitgebannen. De vader van een bezeten jongen komt bij Jezus en bidt of Hij zijn zoon wil genezen. Jezus vraagt dan of hij geloof heeft. De man zegt in feite: ‘Ik weet het niet… Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp.’ De man geloofde, maar twijfelde of zijn geloof voldoende was. Toch bad hij een gelovig gebed.

Anderen denken dat een gelovig gebed betekent dat je een bevel moet geven. Maar in het Nieuwe Testament krijgen wij nergens de opdracht dat wij vandaag zo genezing moeten bewerkstelligen. Er staat dat we moeten bidden. Bidden is God iets vragen. Jakobus heeft het over genezing door gebed. Niet op commando.

In zo’n gebed ligt iets in van ontvankelijkheid: ‘Here, ik weet misschien niet eens wat ik precies moet vragen. Doet U met mij wat U het beste vindt.’ Je brengt het allemaal bij Hem. ,,Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.’’ Dat is pas geloof!

Zalving met olie

Vervolgens spreekt Jakobus over het zalven met olie. Olie was toentertijd een medicijn. Wat doet de barmhartige Samaritaan als hij de gewonde man aan de kant van de weg helpt? Hij gebruikt twee vloeistoffen: olie en wijn. Olie helpt bij het genezen van wonden en wijn desinfecteert.

Olie was destijds echter niet alleen een medicijn, maar ook teken van de Heilige Geest. Daaruit zou je kunnen opmaken dat bidden om genezing geen vervanging is voor medicijnen. Gebed ondersteunt de medische behandeling. Bidden om genezing betekent dan ook niet per definitie dat je om een wonder vraagt. Het gaat erom dat de zieke geestelijk en lichamelijk bij God wordt gebracht.

Geneeskunde is een geschenk van God. Hij doet wonderen ook door de medische wetenschap. Daarom vragen we of Hij artsen wil zegenen in hun werk.

Schuldbelijdenis

Ten slotte noemt Jakobus de schuldbelijdenis. Wanneer je de ziekenzalving toepast, moet je dus a) bidden, b) medische zorg niet negeren, en c) elkaar geestelijk bijstaan. Als een zieke beter wil worden, moet hij nagaan wat in z’n hart leeft. Hij moet onderzoeken of hij in zonde leeft, om die eventuele zonde vervolgens te belijden. Het gaat erom dat de zieke met God in het reine komt. Daarmee is het natuurlijk niet zo dat alle zieken ziek zijn vanwege zonden. Aan de andere kant bevestigen artsen dat geestelijke problemen als wraakzucht, schuldgevoelens of angst invloed kunnen hebben op iemands lichamelijke toestand. Ben je ziek? Ga dan eerst na of je in vrede met God leeft. Reinig je geweten. Lichamelijke en geestelijke gezondheid hangen nauw samen.

Maar geldt niet tegelijk dat hoe rechtvaardig we ook zijn, u en ik toch altijd zondig blijven? Waarom zou God dan toch naar ons luisteren? Het is met ons toch om moedeloos van te worden? Alleen het gebed van een volmaakt rechtvaardige vermag alles. Maar wat een wonder! We hèbben iemand die volmaakt rechtvaardig is. Romeinen 8: 33 – 34: Wie zal iets inbrengen tegen uitgelezenen van God? God die rechtvaardigt? Wie is het die veroordeelt? Christus Jezus, die gestorven is, wat meer is: pgewekt,- die is ter rechterhand van God, die ook voor ons pleit?

Jezus is de volmaakt Rechtvaardige, die aan de rechterhand van God alles weet. En juist Hij bidt voor ons. En die gebeden worden altijd verhoord. Jezus zei tegen Petrus dat Hij voor hem had gebeden. Hij zou een groot leidsman worden. Niet misschien, maar absoluut zeker. En zo gebeurde het ook. Het gebed van de volmaakt Rechtvaardige vermag alles. Welnu, Christus bidt ook voor jou.

help mij in mijn ongeloof!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *