Preek zondag 27 september 2015

Psalm 2 “Warum toben die Heiden” Felix Mendelssohn

Christus Jezus, die bestaande in de gestalte van God, zichzelf heeft ontledigd en vernederd tot in de dood aan een kruis.

 

In psalm 2 ontvouwt God zijn grote plan met deze wereld. God wil ons redden. Maar ook wil Hij de zonde voor altijd teniet doen. En zijn soevereiniteit herstellen. Alles wat de psalm beschrijft is nog toekomst. Wacht nog op vervulling. Het kan en zal ons vandaag de dag troosten en kracht geven in onze onzekere tijden: het loopt God niet uit de hand. In de psalm komen vier stemmen aan bod.

 

1-3 De opstandige mens spreekt

Waardoor raakten volkeren in beroering en spellen naties slechts leegte?- posteren zich de koningen der aarde, hebben machtigen samen beraadslaagd tegen de Ene en zijn gezalfde! ‘Laat ons hun boeien verscheuren, werpen wij hun snoeren van ons af!’

 

De opstand tegen God en zijn voorschriften zien we levensgroot in heel de wereld vandaag. Ontwikkelingen in wetgeving en moraliteit. Ontwikkelingen op het politieke vlak in het Midden-Oosten. De opkomst van Islamitische Staat. En het is Satan die zijn invloed aanwendt. Hij zal altijd het goede en schone in het tegendeel proberen te veranderen. En wij verzuchten dan “hoe lang nog God gaat dit duren?” Laten wij een warm hart hebben voor de vele vluchtelingen. Laten we bidden om wijsheid en compassie bij de regeringsleiders die hulp kunnen organiseren. Maar laten we ons ook realiseren dat de uiteindelijke oplossing van al deze ellende bij God vandaan zal komen. En niet van menselijke inspanning.

 

4-6 God de Vader spreekt

Die zetelt in de hemelen lacht, mijn Heer drijft met hen de spot! Eens zal hij tot hen spreken in zijn toorn, met zijn woede hen verbijsteren. ‘Zelf heb ik hem gewijd, mijn koning, op de Sion, het gebergte van mijn heiligdom!’

 

God schrikt niet van de ontwikkelingen die we nu meemaken. Zijn plan ligt klaar Hij heeft zijn koning al gezalfd over Sion. En waarom wacht hij nog met ingrijpen? Het is de lankmoedigheid (het geduld) van God. Die de kans op bekering aan mensen laat laat (Ezech. 18, 23): zou ik behaaglijk behagen scheppen in de dood van een boosdoener?, is de tijding van mijn Heer, de Ene,- en niet dat hij omkeert van zijn wegen en zal leven?- God is niet in verwarring. Hij lacht om al onze menselijke drukdoenerij.

 

7-9 God de Zoon spreekt

Ik wil gewagen van het besluit van de Ene, hij heeft tot mij gezegd: ‘jij bent mijn zoon, ikzelf heb jou heden voortgebracht! vraag het van mij, en ik geef volken jou ten erfdeel, jou in eigendom de randen van de aarde!- je zult ze stukslaan met een staf van ijzer, als spullen van een pottenbakker breken!’

 

Dan spreekt de Zoon. Niet zijn eigen woorden; hij citeert zijn Vader. De Zoon zal de satan verslaan door zijn lijden, sterven en opstaan. In zijn vernedering aan het kruis (Phil. 2, 5-11) straalt zijn verheerlijking. In zijn verheerlijking ligt onze geloofszekerheid besloten. En elke keer gedenken wij aan het avondmaal dat de overwinning is behaald. Dat God aan zijn recht komt. Laten wij het gebed dat de heer Jezus ons heeft geleerd met volharding bidden(Matth. 6, 9-15): kome úw koninkrijk,

 

10-12 God de Heilige Geest spreekt

Koningen, komt nu tot inzicht!- weest gewaarschuwd, rechters der aarde! Dient de Ene met vreze, juicht voor hem in beven, kust de zoon! Anders zal hij toornen en gaat ge op uw weg teloor, ja, heel snel ontbrandt zijn toorn! Zalig allen die toevlucht zoeken bij hem!

 

De Heilige Geest roept op tot bekering. We zien dat in landen als Brazilië, Cambodja, China, Zuid-Korea. Waar het christendom groeit als kool. De relatie met God loopt altijd via zijn Zoon. 1 Joh. 5, 12: wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is niet heel populair vandaag de dag om te spreken over oordeel en zonde. De heilige Geest roept iedereen op om tot inzicht te komen. En de Zoon aan te nemen. Laten wij met volharding bidden dat het evangelie nog mensen zal aanraken. Bidden voor moslims. Bij bekering lopen ze het gevaar te worden vermoord! Bidden voor de werkers in het evangelie. Want: Zalig allen die toevlucht zoeken bij hem! Een zaligspreking als afsluiting. Wat een prachtig einde van een prachtige psalm.

 

Daarom heeft God hem verhoogd, hem de naam verleend die is boven alle naam, opdat alle tong zal belijden: 

Jezus Christus is Heer!, tot glorie van God de Vader.