Preek zondag 9 mei 2010

O Here Jezus, dank U wel
dat Gij mij zo beminde,

Wekelijks komen we bijeen als christenen. Wij geloven met heel ons hart dat onze Heer er is, als wij samen komen. En centraal is onze eredienst staat het avondmaal. Waarin we Hem gedenken. Dat avondmaal heeft verschillende aspecten. Laten we een zevental daarvan nader beschouwen. Aan de hand van Lukas 22: 14 – 20.

1. Het avondmaal is een herinneringsmaal. Luk. 22: 19: doet dit tot mijn gedachtenis! De Heer gaf zijn leven en stierf in onze plaats. Ons oordeel rustte op hem. Wij hebben nu zijn leven, zijn gerechtigheid.
En dat vraagt om een reactie van ons. Door ons als ‘een levende offerande’ aan hem te wijden leven we voor hem zoals hij dat waard is. Laten we dat doen. Elke dag.

2. Het avondmaal is een symbool. Het brood ziet op zijn lichaam (dit is mijn lichaam) , de wijn op zijn bloed. En hij nodigt ons uit tot het eten en drinken daarvan. Wil dat we ons met hem voeden. Komt in ons en leeft in ons. En dat hoort ons te veranderen. Van gewone mensen in zichtbare volgelingen van Christus. Want hij leeft immers in ons?

3. Het avondmaal is een nieuw verbond (het nieuwe verbond door mijn bloed). Het oude verbond – voor Israël gegeven – kende slechts overtreding en daaropvolgend het oordeel. Het nieuwe verbond is door God in ons hart gelegd. In plaats van oordeel is genade het kenmerk van dat nieuwe verbond. God wil dat waarmaken in ons. Hij wil dat wij van dat nieuwe verbond spreken en getuigen. Dat we rekenschap afleggen van de hoop die in ons is. Dat we Christus leven en prediken.

4. Het avondmaal is een proclamatie. Een verkondiging van het feit dat de zonde, de dood en de duivel is overwonnen. Een overwinning die uit ons leven moet blijken. We kunnen die overwinning niet vaak genoeg proclameren. Zoals de apostel Paulus laat zien in zijn brieven. Eindeloze moeiten en tegenslagen ondervond hij. Maar hij juicht in de overwinning. Ons ten voorbeeld.

5. Het avondmaal is een uitdrukking van eenheid. 1 Kor. 10: 17: Omdat het één brood is,
zijn wij, hoewel met velen, één lichaam.
Op veel plaatsen roept de bijbel ons op om die eenheid te bewaren. Waar die eenheid is, gebiedt de Heer zijn zegen. En dat geldt ook door de week. In praktische zin. Door de ander uitnemender te achten dan jezelf. Door irritaties de kop in te drukken. Ef. 4: 32: en weest jegens elkaar goedertieren, barmhartig en elkander begenadigend, zoals ook God in Christus u begenadigd heeft!

6. Het avondmaal ziet op de toekomst. 1 Kor. !!: 26: Ja, zo dikwijls ge dit brood eet
en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt.
Zijn wij gereed voor zijn komst? Zijn we bereid om alles op te geven voor hem? Alles in zijn dienst te stellen? Als hij komt heeft hij zijn loon bij zich. Zal hij ons aanstellen in zijn koninkrijk. En onze inzet voor hem nu bepaalt welke plaats hij voor ons zal reserveren bij zijn komst. Daar maakt hij ons nu klaar voor.

7. Het avondmaal is ziet uit naar een bruiloft. Op. 19: 7, 8: laten wij ons verheugen en juichen en hem de glorie geven, omdat de bruiloft van het lam is gekomen, en zijn vrouw heeft zich toebereid!- en haar is gegeven zich te bekleden met schitterend, rein, fijn linnen! Want het fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. De Heer zegt in Matth. 26: 19 en ik zeg u: ik zal van nu af niet drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op die dag wanneer ik het opnieuw met u drink in het koninkrijk van mijn Vader! Daarbij denkt hij waarschijnlijk aan Openbaring 19. Wat een bruiloft zal dat zijn. De bruidegom die vreugde vindt in zijn bruid. Een bruid die haar bruidsjurk al lang tevoren heeft gereed gemaakt. Van fijn linnen. Daden die wij deden voor hem! Onze trouw, onze dienst aan hem zal hij niet vergeten.

Elke week vieren we avondmaal. Elke week moet ons dat aansporen om dichter bij hem te komen. Om zijn liefde te beantwoorden. Om voor hem te leven door de week. Om naar hem uit te zien.

Laten we dag in dag uit leven vanuit de rijkdom die het avondmaal ons laat zien. Leven vanuit de volheid die Christus ons wil geven. Laten we zijn liefde beantwoorden.

in brood en wijn een eerherstel,
het leven zelf doet vinden.

Ria Borkent