Preek 31-1-2010

‘Ik schaam mij het evangelie niet’

Rom. 1:16

De meeste mensen vinden het moeilijk om te evangeliseren en om het met andere mensen over het
evangelie te hebben. Ze schamen zich zelfs meestal om het evangelie te vertellen.
Toch is het belangrijk om het evangelie te vertellen. Als mensen het evangelie namelijk niet horen, zijn ze
verloren. En het is juist zo belangrijk dat deze mensen niet verloren gaan! De basis voor het evangeliseren
is dan ook dat we bewogen zijn met onze medemens en oprecht willen dat ze behouden zijn.

Fil. 3:18-19
18 Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis
van Christus 19 en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en
hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken.
Het evangelie is in één woord samen te vatten en dit ene woord is: Jezus! Het gaat om Hem. Wanneer je
iemand het evangelie vertelt moet je je dat bedenken. Er hoeft helemaal niets anders bij. Je hoeft het niet
te hebben over vrede, niet over verdraagzaamheid of naastenliefde. Het enige waar je het over hoeft te
hebben is Jezus.

Hand 8:26-40
35 Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst
als uitgangspunt nam.
We kunnen ook als gemeente samen evangeliseren en de Heer geeft daar een handvat voor.

Joh. 13:35
‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
We moeten als gemeente een getuigenis zijn voor de buitenwereld. Dit betekent niet alleen dat wel elkaar
lief hebben, maar dat we ook echt en daadwerkelijk iets voor de ander over hebben. Door die liefde kunnen
anderen zien dat we bij Hem horen.
Er zijn verschillende stappen die een ongelovige vervolgens moet ondergaan om tot geloof te komen. Deze
stappen worden beschreven in het evangelie van Lucas.

Luc. 23: 39-43
39 Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan
en ons erbij!’ 40 Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God
nu je dezelfde straf ondergaat? 41 Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden.
Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ 42 En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk
komt.’ 43 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’

 

Stap 1: erkennen dat je een zondaar bent (vers 41a)
Stap 2: weten dat er een Verlosser is (vers 41b)
Stap 3: vragen om vergeving en redding (vers 42)

 

Wat zijn wij toch rijke mensen dat we het evangelie kennen en dat we door Gods
genade behouden zijn. Laten we dit dan ook uitstralen!