Preek 7-2-2010

En zie, meer dan Salomo is hier!-

In Mattheüs 12: 42 zegt de Heer Jezus over zichzelf dat hij uitstijgt boven Salomo. De Heer maakt een vergelijking met de grote koning Salomo (= ‘rijk aan vrede’). Salomo die van Jahwe de naam Jedidja kreeg: lieveling van Jahwe.
Zeven vergelijkingen tussen onze Heer en Salomo.

1. Afkomst en geboorte

1.1. Salomo werd geboren als tweede zoon van David en Batséba. De eerste zoon overleed, als straf op David’s overspel. God vergeeft David, zoals blijkt uit de prachtige boetepsalm 51. Gods genade straalt daaruit op het hoogst.

1.2. Onze Heer werd niet geboren in een paleis, maar in een stal. Maar duizenden engelen verwelkomden hem. De eeuwige zoon van God kon bij zijn aantreden in de wereld niet verborgen blijven. Meer dan Salomo is hier!

2. Koningschap

2.1. Salomo was een bijzondere koning. Zijn rijk kende rust en vrede. Bereikte een grotere omvang dan ooit daarvoor of daarna. Heel de wereld reisde naar Salomo om hem te ontmoeten. Maar uiteindelijk kwam aan dat koningschap een einde, toen Salomo de goden van zijn vele vrouwen ging aanbidden.

2.2. Onze Heer is de eeuwige koning. Al draagt zijn koninkrijk nu een verborgen karakter. Hij is koning tot in eeuwigheid. Meer dan Salomo is hier!

3. Koning van de vrede

3.1. David mocht de tempel niet bouwen. Aan zijn handen kleefde teveel bloed. Salomo bouwde een huis voor God op Diens aanwijzingen. En ooit zal elke Israëliet wonen onder zijn eigen vijgenboom en bij zijn eigen wijnstok. Vrede zal er dan heersen.

3.2. Onze Heer bracht een vrede die al de vrede van deze aarde overtreft: vrede met God. Eeuwige vrede. Meer dan Salomo is hier!

4. Wijsheid

4.1. Salomo’s wijsheid was wijd en zijd bekend. En de koningin van Scheba, verbluft door Salomo’s wijsheid, erkent dat de verhalen daarover de helft nog niet weerspiegelden.

4.2. Onze Heer is de Wijsheid zelf. In Spreuken 8 lezen we daarover. Meer dan Salomo is hier!

5. Rechtspraak

5.1. Het begrip ‘Salomonsoordeel’ heeft een plaatsje in de Nederlandse taal gekregen. Het verwijst naar het probleem van de twee vrouwen die beide beweerden dat een baby van hen was.

5.2. Onze Heer is nu de Redder. En straks de Rechter. Zal hij veroordelen? Nee, al degenen die in Hem geloven, van wie de naam staat in het boek van het leven, zal hij vrijspreken. Omdat ze foutloos waren? Nee, maar omdat Hijzelf de straf voldeed. Wie is het boek van het leven staat is onschuldig. Meer dan Salomo is hier!

6. Rijkdom

6.1. Salomo was schathemeltjerijk.

6.2. Onze Heer? De vossen hebben holen en de vogels van de hemel nesten. Maar de zoon das mensen heeft geen steen om zijn hoofd neer te leggen. Hij verliet de rijkdom van de hemel, om ons te redden. En wij? Wij zijn niet verlost met zilver of goud. Wij zijn verlost door Zijn kostbare bloed. Meer dan Salomo is hier!

7. Bouwmeester

7.1. Salomo bouwde een prachtige tempel. En een fabuleus paleis. En dat was technisch en logistiek een ongeëvenaarde prestatie. In vlotten werden de bomen van de Libanon langs de kust naar Israël getransporteerd. Om daar, aan land, pasklaar gemaakt te worden voor de constructie op de bouwplaats. Daar klonk dan ook geen lawaai: alles paste foutloos in elkaar. Nooit was zoiets vertoond.

7.2. Onze Heer bouwt zijn gemeente. Steen voor steen. Gelovige voor gelovige. Hij bouwt het vaderhuis. En daarin zijn wij zowel zijn medearbeiders alsook zelf de levende bouwstenen. Meer dan Salomo is hier!

Laten we de prachtige namen, de grootse daden, de volmaakte deugden en de liefdevolle woorden van onze Heer bedenken en overwegen. Wij allen, die met onbedekt aanschijn de heerlijkheid des Heren weerspiegelen.

Schoner dan al Adams zonen werd jij