Preek 20-12-2009

zo moet uw lamp een licht zijn voor het aanschijn van de mensen,

Matth. 5: 16a

Is het mogelijk dat wij stervelingen, met al onze tekortkomingen en gebreken, God eer geven? Dat wij de Koning der Koningen en de Heer der Heren iets bieden wat Zijn lof vermeerdert?

In vers drie en vier van het eerste hoofdstuk van de brief die Paulus schrijft aan de christenen in Philippi schrijft hij dat hij God altijd dankt als hij met vreugde bidt voor de mensen in Philippi.

In de verzen 9 – 11 van datzelfde hoofdstuk zien we de inhoud van dat gebed:

En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig mag worden in kennis en alle fijngevoeligheid, zodat ge kunt toetsen welke dingen verschil uitmaken, opdat ge glashelder en zonder aanstoot zijt op de dag van Christus, vervuld van de vrucht van de rechtvaardiging door Jezus Christus, tot glorie en lof van God.

Paulus is werkelijk blij met de gelovigen in Philippi. Hij is blij met hun liefde. Maar, zegt Paulus, die liefde moet zich blijven ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang! Dat geldt ook nu nog voor de christelijke gemeente Als die niet groeit in de liefde, als die niet werkelijk het verlangen heeft om Gods evangelie aan de mensen bekend te maken, dan is er iets werkelijk mis. Daarbij speelt kennis een grote rol. Kennis van Gods Woord.

In een Amerikaanse gemeente wilde een enthousiasme man zich aansluiten die actief was in de evangelieverkondiging. Maar de Goddelijke drie-eenheid ontkende hij. Niet zo belangrijk, meende hij. Is dat een probleem, zo was de vraag. En natuurlijk is dat een probleem! Wie een van de pijlers onder het christendom ontkent haalt elk fundament weg.

Maar kennis alleen is onvoldoende. Kennis moet worden toegepast in een geest van fijngevoeligheid. Kennis alleen maakt opgeblazen, zoals de bijbel zegt. Maar een vaag gevoel van liefde, van aardig zijn voor elkaar, is ook de achterdeur uit. Het geloof verwordt dan tot een zweverig sentimentalisme.

Op basis van dat samengaan van kennis met fijngevoeligheid kunnen we “toetsen welke dingen verschil uitmaken.” En dat gaat vaak om heel praktische alledaagse zaken.

Wat is nuttiger: de hele avond voor de TV hangen, of de buren uitnodigen op een kopje koffie? Als gezin samen zitten, of ieder achter zijn eigen pc op z’n eigen kamertje?

En het doel is dat we op de dag van Christus glashelder en zuiver zijn. Daar bidt Paulus voor. De christelijke boodschap en de christelijke boodschapper zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ons optreden is bedoeld om anderen aan te trekken, niet om ze af te stoten. Christenen die bekend staan om hun “raak niet, smaak niet en roer niet aan” houding moeten zich afvragen of hun houding werkelijk recht doet aan het evangelie. De “vrucht van de rechtvaardiging” kennen we uit Galaten, hoofdstuk 5:

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing;

In onze goede werken geven we God de eer die Hem toekomt. Onze goede daden komen voort uit een groeiende liefde, gebaseerd op kennis en fijngevoeligheid. Zodat we kunnen toetsen welke dingen verschil uitmaken, en uiteindelijk tot glorie en lof van God zullen zijn.

opdat zij uw goede werken zien

en uw vader verheerlijken die in de hemelen is!

Matth. 5: 16b