Preek 6-12-2009

Omdat Gód liefde is


Onze Heer Jezus is met niemand te vergelijken. Psalm 45 zegt het in koninklijke taal:
Schoner dan al Adams zonen werd jij, gratie is uitgegoten dóor je líppen,- daarvoor heeft Gód je gezégend voor éeuwig!

Jezus is het Woord van God. Hij is mens geworden; of, met Johannes 1:14: ‘Het spreken is vlees-en-bloed geworden en heeft bij ons zijn tent opgeslagen. Dat Woord is de waarheid. Dat Woord is en blijft onveranderlijk (Jes. 40:8: verdorren zal gras, verwelken een bloem,- maar het woord van onze God houdt stand in eeuwigheid!).

Wij vinden dat vaak moeilijk te aanvaarden. Wij hebben het er lastig mee om dat Woord onveranderd te geloven en daaraan zonder compromis vast te houden. Maar ‘uw woord is een en al waarachtigheid’ schrijft Johannes 17:17.

Dat Woord is levensvoorwaarde voor ons. Wie wil groeienen in ger gellof heeft het Woord dahelijks nodig. We kunnen niet zonder: ‘Naar waar mijn pad voert is uw wóord mij een lícht, een lámp vóor mijn vóeten.

In zijn bemoeienis met deze aarde keek God vanuit Zijn eeuwigheid miljoenen jaren vooruit. God wist dat Hij het probleem van de zonde zou oplossen door Zijn Zoon als Woord naar deze wereld te sturen. En hem als offer voor de zonde te geven voor allen die in hem geloven.

Johannes schrijft zijn eerste brief als liefdesbrief. Hoofdstuk 4:

4:7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, omdat de liefde uit God is, en ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God;

4:8 wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen,- omdat Gód liefde is.

Voordat Jezus kwam, was Gods vaderlijke liefde niet bekend. De Grieken filosofeerden over God, maar kenden ‘m niet. En voor de Joden was er een voorhangsel tussen henzelf en God.

God is liefde, roept Johannes bijna uit hier. Dat was God altijd. Miljoenen jaren voordat de aarde was geschapen was God liefde. Die liefde werd zichtbaar in de relatie met Zijn zoon. En uit de innigheid van die relatie stroomt een onvoorstelbare kracht; met Romeinen 15: 30….. de liefde van de Geest,

God is liefde, en was dat altijd. Hij wekte ons op uit de dood. Want God houdt net zo volmaakt van ons, als Hij houdt van Zijn zoon. Geen grammetje minder. Zijn liefde voor ons is volmaakt. Zoals we lezen in het hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17:

17:22 Ook heb ik de heerlijkheid die gij mij hebt gegeven gegeven aan hen, opdat zij één zijn zoals wij één zijn
17:23 ik met hen en gij met mij,- dat ze mogen zijn, voltooid tot één, opdat de wereld erkenne
dat gij mij hebt uitgezonden en hen hebt liefgehad zoals gij mij hebt liefgehad.

17:24 Vader,- wat gij mij hebt gegeven, daarvan is het mijn wil dat waar ík ben ook zíj wezen mogen, mét mij,dat ze mijn heerlijkheid aanschouwen mogen die gij mij hebt gegeven, omdat gij mij hebt liefgehad reeds voor de grondlegging der wereld.
17:25 Vader, Rechtvaardige, ook al heeft de wereld u niet erkend, ík heb u erkend, en zij hier hebben herkend dat gij mij hebt uitgezonden,

17:26 en ik heb hun uw naam bekend gemaakt en zal die bekend blijven maken, opdat de liefde waarmee gij mij hebt liefgehad in hen mag wezen en ikzelf één met hen.

Satan greep naar Gods macht. Ezechiël 28 beschrijft hoe deze machtsgreep werd afgewend. De Heer Jezus leefde als mens onder de mensen. En, wij hebben zijn glorie aanschouwd, een glorie zoals eigen aan de eniggeborene van bij de Vader; (Joh. 1:14)

Laten we in Gods liefde blijven. Want Christus kwam om ons bij God te brengen. Hij is de exclusieve weg, de enige waarheid en het eeuwige leven.

Opdat de liefde waarmee gij mij hebt liefgehad in hen mag wezen


Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen U zelf bekend, 
dat Gij uw Woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefd’ ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 

LvdK 330, 1