Preek zondag 16 oktober 2011

 

ten hoge opgevaren……….

God geeft geestelijke gaven aan zijn gemeente (1 Cor. 12: 4 – 7; 11). Preciezer gezegd: God, de Heilige Geest. De Heilige Geest is God-in-actie, God die aan het werk is in ons leven. Hij schenkt ons gaven. Zomaar. Uit pure gulheid. Als je bepaalde gaven ontvangen hebt, hoeft dat dus nog helemaal niet te betekenen dat je een bijzonder geestelijk of toegewijd christen bent. Je kunt de geestelijke gaven op geen enkele manier verdienen, ze zijn absoluut gratis. En God deelt ze uit overeenkomstig zijn genade en zijn bedoeling met ieders leven.

Als je je dus afzijdig houdt van de gemeenschap van de gelovigen, kunnen anderen niet door jouw gaven gezegend worden.

Dan kun je je gaven niet gebruiken zoals God ze bedoeld heeft, want ze zijn bestemd voor de opbouw van de gemeente (Efeziërs 4:12). Anders gezegd: geestelijke gaven zijn ervoor bedoeld om een bijdrage te leveren aan datgene waartoe de gemeente in zijn geheel geroepen is. Zoals Christus kwam om te dienen, zo krijgen wij onze gaven ook met het doel er anderen – de gemeente van Christus – mee te dienen.

Het resultaat – de uitkomst – van ons dienen is Gods zaak (1 Cor. 12: 6). En dat mag ons rust geven. De Geest geeft de gaven (:4). . De Zoon laat de taken zien waarvoor de gaven kunnen worden ingezet (:5). Als we onze gaven inzetten is dat voldoende. God gaat over de uitkomst.

De Bijbel kent geen complete lijst waarin alle geestelijke gaven die er maar zijn vermeld staan.

Zo’n lijst zou ook niet mogelijk zijn, want er bestaat geen afgebakend getal van geestelijke gaven.

De Heilige Geest is vrij om in een bepaalde tijd weer nieuwe gaven met het oog op de nood van die tijd te schenken.

Hoewel het dus niet mogelijk is een complete lijst met alle geestelijke gaven weer te geven, vinden we er in de Bijbel een heleboel genoemd die nog steeds voorkomen en van belang zijn. In Romeinen 12:1-8 worden genoemd: profetie, dienen, leren (onderwijs geven), bemoedigen (zielszorg), geven, leiding geven en barmhartigheid.

In 1 Corinthiërs 12 vinden we: wijsheid, kennis, geloof, genezing, wonderen, profetie, onderscheiding van geesten, tongen, vertolking van tongen, apostelschap, leren (onderwijs geven), helpen, besturen (organiseren). Efeziërs 4 noemt: apostelschap, profetie, evangelisatie, herderschap en leren (onderwijs geven).

Daarnaast vinden we in de Bijbel gaven als: ongehuwd zijn (1 Corinthiërs 7:7), vrijwillige armoede en martelaarschap (1 Corinthiërs 13:1-3), gastvrijheid (1 Petrus 4:9), zendeling (Galaten 1:15 en 16), artistieke creativiteit (Exodus 31:3) en muziek (1 Kronieken 16:41).

Er is geen hiërarchie binnen de gaven, al denken wij misschien van wel. Er zijn er die in alle openbaarheid worden uitgeoefend. En er zijn er die in het verborgen hun uitwerking hebben.

Genadegaven vallen niet samen met natuurlijke talenten, maar hangen er vaak wel mee samen.

De Heilige Geest kan onze natuurlijke talenten in dienst nemen, heiligen en boven zichzelf uit laten reiken. Zo kan Hij onze natuurlijke vermogens transformeren tot geestelijke gaven.

Drie dingen zijn van belang.

1. Dat we ontdekken welke gaven we hebben, elk voor zich. Er zijn geen christenen zonder een geestelijke gave.

2. Dat we met onze gaven aan de slag gaan. Wie zich afzijdig houdt doet de ander en de gemeente tekort. Een werkelijk dagelijks leven met God is voorwaarde. Gaven zijn bedoeld om te dienen.

3. Dat we niet jaloers zijn op andermans gaven.

God kwam in Christus op aarde. Hij stierf voor onze zonden. Maar dat was niet opdat wij als individuen de weg naar de hemel alleen zouden afleggen. God stichtte zijn gemeente opdat die gemeente door de Geest de Zoon zou eren. En daar spelen gaven een heel belangrijke rol in.

gaf hij gaven aan de mensen

In dit schilderij van Jan Steen – Sinterklaasavond – zien we links een jongetje da geen cadeautjes krijgt. Erg blij kijkt hij niet.

Met de christelijke gaven is dat anders: elke christen krijgt die.