Preek zondag 25 augustus 2019

Zijn zij (de engelen) niet allen geesten
die in de heilige dienst staan

 

Engelen. Het woord komt van ‘angelos,’ en dat betekent boodschapper. Engelen komen veel voor in de bijbel, zo’n 250 keer. Er zijn er ontelbaar veel (‘duizend maal duizendtallen en tienduizend maar tienduizendtallen’). Ze zijn geschapen (Kol. 1: 16); alleen de drie-ene God bestaat eeuwig.

 

Engelen zijn heel anders dan mensen:

 • Zijn niet onderworpen aan de dood. Geen voortplanting. (Marc. 12: 25)
 • Hebben geen lichaam, maar kunnen er wel een aannemen (Hebr. 13:2)
 • Hebben God niet tot Vader
 • Er is geen verlossing voor gevallen engelen
 • Zijn niet Gods erfgenamen. Geen redding door genade en geloof.
 • Weten niets van God die (als Heilige Geest) in mensen wil wonen
 • Weten meer dan mensen (2 Sam. 14:20); niet alwetend (1 Petr. 1: 10 – 12)
 • Zijn sterker dan mensen, maar niet almachtig (Ps. 103: 20)

 

Organisatie van engelen:

 • Aartsengel Michael. Hoogste hemelvorst. Gods ‘minister-president.’
  (Dan. 10: 21; 12: 1; Op. 12: 7 – 12)
 • Gods boodschapper. Brengt steeds goed nieuws. (Dan. 8: 16; 9: 21; Luk. 1: 11(bij Zacharia), 31(bij Maria))
 • Serafs (Jes. 6: 1 – 6). Prijzen en aanbidden God, net als de cherubs.
 • Cherubs (Ezech. 10). Hebben altijd vleugels. Bij de troon van God: (Psalm 80: 1; 99: 1; God troont tussen de cherubs). Poortwachters bij Eden: Gen. 3: 24. In de lucht: God rijdt op cherubs (Ps. 18: 11; 2 Sam. 22:11).

Engelen en wij; Gen. 28: 10 – 19

 

Jacob is een vluchteling. Hij is zijn leven niet zeker. Heeft geen bezittingen en geen vrienden. De situatie is zo ongeveer hopeloos. Jacobs wereld is er een van list en bedrog. Van je eigen ambitie doorzetten tegen alles in desnoods. Een wereld van trucs en slimmigheden. Je zou menselijkerwijs verwachten dat God helemaal klaar is met Jacob, en Zijn plannen verder vervolgt met Esau. Maar niks is minder waar.

 

God opent God hemel. God overbrugt de kloof met de aarde. Jacob ziet een ladder, waarvan de top de hemel raakt. En op die ladder lopen engelen van boven naar beneden en omgekeerd, terwijl God zelf zich bovenaan posteert. En God spreekt Jacob aan. Hij zegt:

Ik ben de Ene, de God van je vader Abraham en de God van Isaäk; het land waarop je nu slaapt zal ik geven aan jou en aan je zaad; worden zal je zaad als het stof van de aarde en uitbreken zul je naar het westen, oosten, noorden en zuiden; zo zullen door jou, en door je zaad gezegend worden alle families op de bloedrode grond; ziehier, ik ben met je, wáken zal ik over je, overal waar je gaat 
en je doen terugkeren op deze bloedrode grond; nee, ik zal je niet verlaten totdat ik echt heb gedaan wat ik tot jou heb gesproken!

God belooft Jacob precies dat wat Hij ook aan Abraham toezegde! Op het dieptepunt van Jacobs leven herhaalt God zijn zegen. Onverkort. En dat niet omdat Jacob bijgedraaid is. Zich heeft bekeerd. God bevestigt zijn zegen niet omdat Jacob is veranderd, maar omdat Hijzelf niet is veranderd. Bij God is genade en liefde letterlijk onherroepelijk.

 

In Joh 1: 52 refereert de Heer Jezus daaraan, als hij Nathanaël zegt dat hij ”de hemel geopend zal zien en de engelen van God opklimmen en nederdalen op de Zoon des mensen.” Door Jezus’ komst is de hemel opengegaan. Is de verbinding met God is helemaal hersteld. Ons is onherroepelijke genade bewezen.

 

Gods ontelbare engelen zijn om ons heen. Ze bewaren en beschermen ons. Engelen zorgen voor de gelovigen op het moment van hun dood – In het verhaal van Lazarus en de rijke man lezen we dat de engelen de geest van Lazarus in de schoot van Abrahamdroegen toen hij stierf (Lucas 16:22).

 

en die uitgezonden worden ten
dienste van hen die heil gaan beërven?

Hebr. 1:14