Preek zondag 14 juli 2019

de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede,
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing;

 

Een preek kan soms tegenvallen. Iemand wijst je op een uitzending die over Pinsteren zal gaan en je gaat er eens goed voor zitten. Mooie oude kerk, die met fraai aluminium en staal prachtig smaakvol is gerestaureerd. Goed koor, mooi orkest en een spreker die wel ter tale is. En na afloop blijft er toch een onbevredigend gevoel over. Met de boodschap dat Pinksteren ons aanvuurt om meer samen te gaan optrekken en minder langs elkaar heen te leven is op zich weinig of niks mis. Maar is dat alles wat er over Pinsteren gezegd kan – en misschien moet – worden?

We lezen Handelingen 2: 1 – 12. Dan blijkt dat die teksten ons toch meer imponeren en sterker spreken dan de boodschap dat we elkaar beter moeten verstaan.

Van cruciaal belang is om te beginnen de vraag waarover gesproken werd? Natuurlijk is het absoluut verbluffend dat er plots in een geweldig aantal talen een boodschap valt te horen. Maar wat is die boodschap? Daar zal het toch om gaan, mag je aannemen. Als zowat alle streken die in Jeruzalem vertegenwoordigd waren op dat moment zijn opgesomd schijft Lucas in vers 11b: wij horen hen in onze tongen uitspreken de grote dingen van God!

De grote dingen van God! Daar gaat het over. Daarvan waren de luisteraars onder de indruk. Wie wel eens op een maanloze nacht, ver van lampen en kunstlicht en bij een onbewolkte hemel een tijdje naar boven heeft gekeken en ontelbaar veel sterren ziet met het blote oog zal onder de indruk zijn van Gods schepping. Van Gods grote werk.

Of wie leest over de gecompliceerdheid van het menselijk oog! In zijn boek ‘The origin of species’zegt Darwin (!) daarover: Om te veronderstellen dat het oog, met al zijn onnabootsbare composities voor het bijstellen van de scherpte aan verschillende afstanden, voor het toelaten van verschillende hoeveelheden licht, en voor het corrigeren van sferische en chromatische verschillen, gevormd zou kunnen zijn door natuurlijke selectie lijkt, dat beken ik eerlijk, absurd tot in de hoogst mogelijke graad.

Of we denken aan Gods heilsplan, dat Hij van alle eeuwigheden al voor ogen had. We moeten ons niet vergissen. En denken dat God een plan-B bedenkt als er in Zijn schepping iets niet lekker loopt. Dat God reageert op omstandigheden die (ook hem) verrassen en voor een probleem stellen. Gods plan voorzag er van voor de tijden al in dat wij zouden leren zien dat Hij Liefde en Genade is. Dat we bij Hem veilig en geborgen zijn. Dat er buiten Hem niets is wat uiteindelijk geluk voortbrengt.

En daar hoort bij dat God de Heilige Geest in eigen Persoon in Zijn gemeente en in de leden van die gemeente heel persoonlijk komt wonen! Petrus haalt in zijn toespraak (2: 16) daarom ook de profetie van Joel aan: ‘het zal zijn -in het laatste der dagen- zegt God: ik zal van mijn geestesadem uitgieten over alle vlees: profeteren zullen uw zonen en uw dochters; de jongsten onder u zullen gezichten zien en uw oudsten zullen dromen dromen; De profeet had het al voorzegd. En dat was om heel duidelijk te maken dat de man die kort tevoren aan een kruis geslagen was een volstrekt unieke Persoon was (: 36): laat heel het huis van Israël dan onwankelbaar erkennen dat God hem heeft gemaakt tot Heer en Gezalfde, deze Jezus die gíj hebt gekruisigd! Op de eerste Pinksterdag klinkt Gods bevrijdende evangelie voor alle mensen.Want wiewaren daarin Jeruzalem op dat moment? Dat waren gelovige Joden. Ze waren naar Jeruzalem gekomen omdat Pinksteren één van de drie feesten was waarop dat volgens de Joodse Wet verplicht was. En als gelovige Joden stonden ze open voor de boodschap die op dat moment op zo’ wonderlijke manier klonk.

De Heilige Geest woont vanaf die dan dus als Persoon in gelovige mensen individueel en tevens in hen gezamenlijk als christelijke gemeente. De evangelist Johannes tekende al op uit de mond van Jezus zelf (14: 16): en ík zal de Vader erom bidden en hij zal u een ándere troosttoeroeper geven om bij u te zijn tot in de eeuwigheid: God de Heilige Geest zal ook bij en in de gemeente aanwezig zijn tot het einde van de tijden aanbreekt en Gods gemeente in de hemel wordt opgenomen. Dan breekt de tijd aan dat de antichrist op deze aarde zijn bewind zal vestigen. Maar hij krijgt die kans pas als de christelijke gemeente is opgehaald naar de hemel. Het is de Heilige Geest die de antichrist tot dat moment tegenhoudt (2 Thess. 2: 7).  Voor nu wéét ge wat hem tegenhoudt; hij moet geopenbaard worden als het zijn tijd is.

Tot dat moment geldt voor ons dat we ons moeten laten leiden door de Heilige Geest in ons (Gal. 5: 16). Zodat we gedrag vertonen wat wel wordt aangeduid met het begrip ‘de vrucht van de Geest’.

 

tegen dergelijke dingen is geen wet.

Gal. 5: 22, 23