Preek zondag 7 juli 2019

‘God speelt in mijn leven geen enkele rol’

 

 

Woordgrapjes zijn nogal eens even leuk als treffend. En ze beklijven in het geheugen van ons mensen gemakkelijk. De kop en de voet van dit stukje zijn daarvan een voorbeeld. Je wordt eerst fraai op het verkeerde been gezet. En de ‘twist’ komt vervolgens heel overtuigend binnen.

 

Wij christenen geloven toch dat God een plan met het leven van mensen heeft. En als mensen in Hem gaan geloven zullen ze op zoek gaan naar dat plan. Zullen we ons inspannen om Zijn stem te verstaan. Dat is meestal niet zoiets als wachten tot er een dictaat komt dat je simpelweg maar moet uitvoeren. Een directe opdracht van boven. God geeft voorbeelden in Zijn Woord van praktijkgevallen. Het is dus van belang om de bijbel te lezen en goed te leren kennen. Het lezen van de bijbel en het praten over je gedachten met medechristenen is heel belangrijk. Een paar passages uit de bijbel ten voorbeeld:

  • Psalm 73: 23, 24a: en toch was ik gedurig bij u, gij hield mij bij mijn rechterhand. Gij leidt mij volgens uw raad,
  • Psalm 139:16: Mij, vormeloos nog, zagen uw ogen: op uw boekrol zijn ze alle geschreven, dagen die werden gevormd, toen nog geen van hen er was.
  • Efeze 1:11: In hem zijn wij voorbestemd om erfgoed te ontvangen, naar het voornemen van hem die alles tot stand brengt naar de raad van zijn wil.
  • Efeze 2: 10: Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen voor goede werken, die God heeft voorbereid opdat wij daarin zullen wandelen.

Mijn schapen horen mijn stem zegt Jezus. Het is dus een natuurlijk gevolg van onze relatie met God dat we Hem beginnen te horen. Hoe meer we groeien in onze relatie met Hem en ons voeden met Gods Woord, hoe meer we Hem gaan horen. Het komt nogal eens op een heel natuurlijke manier. God is zelden iemand die de meest rare en compleet onverwachte opdrachten verstrekt als een soort test of we Hem wel volgen. Gods woorden aan Israël (Jes. 41: 10) kunnen we ook serieus nemen voor ons persoonlijk: Vrees niet, want ik ben met je, kijk niet angstig rond, want ik ben je God; sterken zal ik je, ja helpen zal ik je, ja je vasthouden met mijn rechterhand vol gerechtigheid.

 

 

De kracht van een boodschap zit ‘m in de herhaling, zo weet elke reclamedeskundige. En een ander wijs woord (van C.S. Lewis) luidt ‘Niets is origineler dan het herhalen van de Waarheid.’

 

Iemand die zijn boodschap met grote kracht – en ook in grote diversiteit van vorm maar constant van inhoud  – herhaalde was de apostel Paulus. In zijn brief aan de Romeinen schrijft hij het Genesis van het Nieuwe Testament.

 

In het eerste hoofdstuk van die brief maakt Paulus om te beginnen duidelijk dat iedereen God nodig heeft. Elk mens moet gered worden van zijn ongeloof. Christus heeft met kracht bewezen de Zoon van God te zijn door de opstanding uit de doden, betoogt Paulus. Het essentiële inzicht dat bekering absoluut nodig is ontbreekt in onze moderne westerse wereld steeds meer.

 

Het is alsof Paulus dat voorzag. Zijn woorden (1: 16, 17) klinken als een klaroenstoot: Want ik schaam mij voor het verkondigde evangelie niet, want het is een kracht van God tot redding voor al wie het gelooft, én Judeeër allereerst, én Helleen. Want rechtvaardiging door God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat: ‘maar de rechtvaardige zal leven uit geloof’ (Hab. 2,4).

 

Het is absoluut nodig om Gods reddende kracht altijd voor ogen te houden. Om de daadwerkelijke opstanding van Christus uit de dood onverkort te blijven belijden en het geloof te blijven verkondigen. Om samen bemoedigd te worden  door ons onderlinge geloof (: 12).

 

Als toch iemand zich realiseerde dat God de regisseur van zijn leven was, is dat wel de apostel Paulus. Daarom schrijft hij (Fil. 2: 13): Want het is God die in u én het willen bewerkt én het werken voor het welbehagen. Met andere woorden: heb in de gaten dat de regisseur aan het werk is in jou!

 

 

‘Hij is de regisseur’