Preek zondag 28 april 2019

En mocht u nog een zondebokje zoeken,
dat kan! Dan adviseer ik u met klem:
zoek iemand die zich lijdzaam laat vervloeken,

 

De zondebok. Iemand die altijd van alles de schuld krijgt. Of een groep die de schuld krijgt. Vandaag de dag hoor je dat woord nogal eens. De oorsprong van de term ‘zondebok’ vinden we in de bijbel, in Leviticus 16. Op Grote Verzoendag offert de Hogepriester twee bokken. Eén van de twee bokken dient als offer voor God, die het volk bevrijdt. De andere bok zal de zonden wegbrengen, naar de god Azazel, die in de woestijn woont.

Als eerste moet Aäron de bok offeren die ervoor zorgt dat het weer goed is tussen God en het volk. Daarna legt hij zijn beide handen op de kop van de andere bok en hardop spreekt hij uit wat er fout is gegaan tussen het volk en God. Daarmee legt hij alle fouten, alle ‘zonden’, op de kop van de bok. Zo wordt die bok de zondebok. Deze bok wordt de woestijn in gestuurd.

 

Van de twee bokken uit Leviticus 16 is de eerste bok voor God.. Gods eer werd hersteld, voldaan.

Maar dan die tweede bok. Die maakte zichtbaar dat de zonden daadwerkelijk werden weggedaan.

Voor God was dat al gebeurd, met de eerste bok, maar dat zag het volk niet. Het volk stond te wachten, 3 uur lang tot het zou gebeuren. Zo was het ook in de 3-urige duisternis aan het kruis. Daar vond die verzoening plaats tussen Christus en God de Vader.

Maar Paasmorgen kwam de Heere Jezus naar buiten. Net als de Hogepriester. Objectief was er verzoening aangebracht in het heiligdom. Maar dat moest wel toegepast worden. Ik moet persoonlijk mijn hand leggen op de kop van de zondebok. Zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt.Een toevallig aanwezige man nam die bok mee, de woestijn in. Hij zou hulpeloos en eenzaam sterven. Hij kwam nooit meer terug. Weg. Zo ver het westen verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij  de schuld en zonde weggedaan….

Dat onschuldige beestje werd tot zonde gemaakt. De Heere Jezus werd voor ons tot zonde gemaakt. Die al onze zonden gedragen heeft in zijn lichaam op het hout.Al mijn zonden, niet mijn ene, maar allemaal. De Heer heeft ons aller ongerechtigheid op die ene – op Hem – doen aanlopen. Dat gebeurde door de belijdenis van de Hogepriester.

Voor wie is de Heer Jezus gestorven?

Die eerste bok laat zien dat God genade aanbiedt aan elk mens. Het Evangelie gaat uit naar letterlijk naar alle mensen, naar de hele wereld. Dat is bediening der verzoening.

De tweede bok maakt helder dat vergeving van zonde voor iedereen beschikbaar is. Elk die wil mag komen. Maar dan moeten we ook wel komen! Wel gelovig de handen leggen op die bok en onze zonden belijden. Er is een gekruisigde Christus voor iedereen beschikbaar.

Aan het eind van die Grote Verzoendag wordt er nog een brandoffer geslacht (: 24): hij zal een brandoffer bereiden.Er is een diametraal verschil tussen het zondoffer en het brandoffer.

Bij het zondoffergaat al onze onreinheid over op de bok en dan worden die zonden weggedaan.

Bij het brandofferwas het net andersom. Alle aangenaamheid van dat lammetje gaat op ons over! Heel positief dus. Christus’ aangenaamheidgaat op mij – op u – over. In Christus bent u, ben ik voor en door God geliefd. Niet alleen de zonden zijn weggedaan, maar we zijn ook aangenaam gemaakt in Christus voor God! Al Gods welgevallen gaat van Christus op ons over! Ik ben niet alleen van mijn zonden gereinigd, maar God zegt ook: jullie zijn Mijn kostbaar volk! Jij bent geliefd. Je bent een mooi mens!

Soms lees je dat God verzoend moet worden. Maar God is nooit een vijand van mensen geweest. God hoeft niet veranderd te worden van gezindheid, Zijn toorn hoeft niet tot bedaren te worden gebracht door de Heer Jezus. Dat is een heidens beeld. God is nooit een vijand geweest van de zondaar. Wij zijn vijanden van God geworden. Als God onze vijand was Hij nooit Zijn Zoon hebben gegeven.

Wij mogen de zondebok wel eeuwig zijn. Hij is het ware lam van Pasen!

het is – ik zeg het met omfloerste stem –
een kind nog, dat gewikkeld ligt in doeken.
U vindt het in een stal in Bethlehem.

Rikkert Zuiderveld, De zondebok, 16-12-2016