Preek zondag 14 april 2019

werkt zo, …..met vreze en beven aan uw redding,

 

God bezingen wij met de liedtekst “Bron van het zijnde, groot zijt Gij: eeuwig oneindig, en zo nabij.” God is zonder begin en zonder einde. Te zien als een koord dat nergens begint en nergens ophoudt. Er is nooit een moment geweest waarop God begon te bestaan, en er zal ook nooit een moment zijn waarop Hij zal ophouden te bestaan.

 

En ‘ergens’ op dat koord zegt de Bijbel dat Bij begin is God gaan scheppen,- de hemelen en het aardland. Het aardland is in z’n geschieden geworden woestheid en warboel, en duisternis  op het aanschijn van de oervloed,- en geestesadem van God wervelend over het aanschijn van de wateren.

 

God zette mensen op de aarde, om die te bewerken. En om Hem te kennen en te dienen. Filippenzen 3: 1 – 17 zegt dat heel pregnant (: 14): Broeders-en-zusters, ik denk van mijzelf niet dat ik die gegrepen heb, maar één ding wel: vergetend wat achter mij ligt en mij uitstrekkend naar wat vóór mij ligt, jaag ik naar het doel voor de prijs van de roeping van boven, van God in Christus Jezus.

 

Van Gods oneindig lange geschiedenis maakt de aarde maar een oneindig kleine periode uit. En het verblijf van ons mensen op aarde is op die Goddelijke tijdschaal zoiets als een nanoseconde. De vraag die Paulus opwerpt is wat we van die korte tijd maken. Hij laat er geen misverstand over bestaan waar het echt om gaat. Er is niks belangrijker dan de kennis van Christus.  Alle andere zaken, zaken waarop je als mens eigenlijk best trots zou kunnen zijn, zinken volstrekt in het niet als het om Christus gaat. Paulus was zich zeer bewust van de echte reden dat hij op aarde was. Hij was op aarde, maar had een roeping van boven, hij was, hoewel aardbewoner, tevens burger van de hemel. En uit die hemel verwachtte hij de Heer, Jezus Christus, als redder. We moeten alles vergeten wat achter ons ligten ons geheel richten op onze toekomst.

 

Enig zelfonderzoek kan dan heel nuttig zijn. Laten ook wij ons overdonderen en alle kanten opsturen door de overload aan informatie die ons dagelijks bereikt? Hoe zit het met onze twitter – netflix – facebook – whatsapp – instagram – tinder – amazon – deliveroo –  verslaving? Helpen dat soort middelen ons op weg naar de eeuwigheid? Komen we met hulp van al die moderne zaken dichter bij Christus uit?

 

Of zijn dat eigenlijk (Ef. 5: 11 e.v.) de onvruchtbare werken van de duisternis die we moeten ontmaskeren zoals Paulus zegt. Wat er achter de schermen gebeurt is te afschuwelijk en schandalig om zelfs maar over te praten zegt Paulus. Gods licht zal dat onthullen en blootleggen (Ef. 5: 14 – 17):

 

ja, al wat openbaar gemaakt wordt is licht. Daarom wordt er gezegd: ontwaak, jij die slaapt, en sta op uit de doden, en de Gezalfde zal over jou schijnen! Kijkt dan nauwlettend hoe gij wandelt, niet als onwijzen maar als wijzen die de tijd uitkopen omdat de dagen boos zijn. Daarom: weest niet onnadenkend maar verstaat wat de wil van de Heer is.

 

De toekomst die ons christenen wordt beloofd is een toekomst waar God bij de mensen zal wonen. Een toekomst  waar er geen nacht meer zal zijn. Waar God ieder traan uit onze ogen zal afwissen. Waar er geen rouw of geschreeuw of moeite meer zal zijn. Geen lamp is daar nodig/ de maan overbodig/ de zon dooft haar vlam/ als God zal ontsteken het licht van het lam.

 

Hebreeën 9: 27 maakt een statement: het is de mensen beschikt eenmaal te sterven, met daarna een oordeel. Vandaag de dag wordt het begrip ‘tijd’ door filosofen meer en meer gerelativeerd, en soms zelfs ontkend. Tijd zou niet meer zijn dan een illusie, die ontstaat doordat er vele veranderingen zijn.

De christelijke leer is echter dat God ooit ingrijpt en ons uit onze aardse ‘tijd’ bij zich zal halen in zijn eeuwig koninkrijk. Maar dan moeten we wel ons compleet en onverkort richten op (2 Petr. 1:3a; 10 – 11) Gods goddelijke kracht die voor leven en vroomheid nodig is……….   Daarom, broeders-en-zusters, zet u des te meer in om uw roeping en verkiezing ‘vast’ te maken. Want wanneer ge dat doet zult ge nooit struikelen. Want zó zal u rijkelijk toegevoegd worden de toegang tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en redder, Jezus Christus.

 

want het is God die in u én het willen bewerkt
én het werken voor het welbehagen.

Fil. 2: 12, 13