Preek zondag 7 april 2019

Haat het kwade en hebt lief het goede,

 

Europa als werelddeel maakt een razendsnelle transformatie door. Was het een paar generaties geleden nog een door de christelijke cultuur gestempelde samenleving, vandaag de dag is daar nog maar weinig meer van over. De wetten die tegenwoordig worden ingediend en aangenomen gaan rechtstreeks in tegen Gods geboden. We bezien de culturele ontwikkelingen tegen de achtergrond van een drietal passages uit de Schrift.

 

Psalm 139: 13 – 16

13Ja gij, gij hebt verworven mijn nieren, mij geweven in de schoot van mijn moeder. 14Ik dank u, dat ik ontzagwekkend wonderbaarlijk ben geschapen, …….16.Mij, vormeloos nog, zagen uw ogen: op uw boekrol zijn ze alle geschreven, dagen die werden gevormd, toen nog geen van hen er was.

De psalm heeft het hier over de conceptie van een kind. Over leven dat God geeft. Vandaag wordt in heet Europa abortus gepleegd in een maatschappij die geen weet meer heeft en wil hebben van God als Schepper en gever van het leven. Wij christenen moeten organisaties als VBOK actief steunen.

 

Romeinen 1: 16 – 32

Paulus maakt hier duidelijk dat elk mens kan weten dat God bestaat. De schepping zelf immers maakt dat duidelijk, ook voor mensen die nog nooit een Bijbeltekst gelezen hebben. Maar de mensheid gaat er in meerderheid toe over om zich een eigen religie te scheppen (:23). En de natuurlijke (seksuele) omgang (is) veranderd in één tegen de natuur (:26, 27). Dat slaat op homoseksualiteit. God staat niet buiten de cultuur, maar Hij trekt zich wel terug uit de cultuur van deze tijd (:28).

Er zijn tegenwoordig heftige politieke discussies of kinderen die door draagmoeders zijn gebaard wel moeten weten wie hun natuurlijke moeder is. Terwijl anderzijds tv-programma’s met DNA-tests aangeven hoe belangrijk wij mensen het vinden om te weten van wie we in natuurlijke lijn afstammen.

 

Tekenend voor onze tijd is ook de geweldige reuring die ontstond over de zogeheten Nashville verklaring. Een Bijbels gefundeerde visie op homoseksualiteit, in liefde opgeschreven en met liefde verwoord. De politicus Kees van der Staaij die vanuit de Bijbelse waarden en normen constructief wil bijdragen aan goede besluitvorming kreeg bergen kritiek omdat hij klassiek christelijke opvattingen onderschrijft en vraagtekens zet bij het homohuwelijk en bij de transgender-ideologie.

 

Gen. 8: 20 – Gen. 9: 17

God ziet dat de aarde verdorven en vol geweld is. En God laat heel de aarde verzwolgen worden door water. Maar Noach met zijn familie overleeft op Gods aangeven in de ark de zondvloed. Als het water weer wegtrekt brengt Noach God een offer. Noach blijft God trouw. En God is daar heel blij mee.

21De Ene ruikt de reuk die-tot-rust-brengt en de Ene zegt tot zijn hart: ik zal niet nóg eens de –rode– grond verwensen vanwege de –rode– mens, want de formatie van ’s mensen hart is kwaadaardig van zijn jonge jaren af; ik zal niet nog eens alle leven zó slaan als ik heb gedaan!- 22voortaan, al de dagen van het aardland, zullen zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht geen sabbat houden!

 

Deze Bijbelpassage geeft een paar dingen duidelijk aan.

  • De aarde zal opbrengst leveren: er wordt gezaaid en geoogst en dat houdt niet op!
  • Mensen mogen zich vermenigvuldigen; dieren op aarde, vogels in de lucht en vissen in de zee zijn aan de mens gegeven (Gen. 9: 2). Dat is allemaal voedsel, evenals het groene gewas.
  • De mens hoort op aarde thuis (9: 7). Mars-kolonisatie is te zien als het willen ontsnappen aan de grenzen die God de mens stelt.
  • God zal de wereld niet nog eens door een watersnood vernietigen (9: 12, 13).

 

Gods signaal, Gods teken dat Hij zijn belofte zal houden is de regenboog.  (9: 17) 17Dan zegt God tot Noach: dit is het teken van het verbond dat ik tot stand heb gebracht tussen mij en alle vlees op het aardland!

De regenboog was ooit het signaal van de hoop. Want hoe bont de mens het ook maakt, God zoekt altijd naar manieren om nieuwe wegen in te slaan met de mensen.

Het is wrang dat die regenboog nu ‘gekaapt’ is door de LHBTI-gemeenschap. Dat er een nieuwe religie is ontstaan die zijn eigen buiten-christelijke normen heeft en wetten opstelt.

Wij christenen hebben het Woord en de Geest nodig om in te zien wat er vandaag de dag aan de hand is. En vooral om ons geloof levend te houden en uit te dragen. In alle liefde.

 

brengt in de poort recht in;

Amos 5: 15a