Preek zondag 17 februari 2019

Because Grace makes beauty

 

Paulus schrijft in 2 Korinthe 5: 17 over een nieuwe schepping. Mooi poëtisch gezegd, maar waar gaat dat eigenlijk over? Hert is wel duidelijk dat het niet om een  lichamelijke herschepping gaat. Het begrip nieuwe scheppingmoeten we overdrachtelijk – geestelijk – opvatten. In het evangelie van Johannes (3: 3) staat iets dergelijks: Jezus zegt daar dat je opnieuw geborenmoet worden om het Koninkrijk van God te kunnen binnengaan. En als Nicodemus er geen snars van begrijpt voegt Jezus toe dat je geboren moet worden uit water en Geest. Paulus schrijft in 2 Kor. 5: 17 ook nog dat het oude voorbijgegaan is, en dat alles nieuw geworden is.

 

Misschien kan een beeld uit de biologie ons helpen dit een beetje te begrijpen. Als een vlinder een eitje legt, komt daar een rups uit. Die rups eet zich ongans en verpopt zich. Uit die cocon kruipt dan weer een vlinder!

 

Een rups is de larve van een vlinder. Rupsen moeten enorme hoeveelheden voedsel wegwerken omdat ze vaak bladeren eten waar niet veel energie in zit. Bovendien moeten ze sterk groeien; bij veel soorten is de bijna volgroeide rups duizenden keren groter en zwaarder dan een net uit het ei gekropen rups. Het zijn hiermee de snelst groeiende organismen uit het dierenrijk. Een rups vervelt tijdens zijn enorme groei een aantal keren. De laatste keer maakt de rups een cocon om te kunnen veranderen in een vlinder. In die cocon vindt een ongelooflijk prachtig en gecompliceerd proces plaats. Bijna alles van de rups wordt vervangen, zelfs een aantal organen. Hiervoor komen allemaal nieuwe organen en lichaamsdelen in de plaats. En alle energie die de rups bij elkaar gegeten heeft gebruikt de vlinder in haar kortdurende leven om te vliegen, een partner te zoeken en zich voort te planten.

 

Dat proces van een rups die vlinder wordt lijkt  op de wedergeboorte tot christen: God maakt iets dat compleet nieuw is uit oud materiaal. Het Nieuwe Testament illustreert dat proces op een groot aantal plaatsen.

 

  • Rom. 8: 10: als Christus in u leeft is het lichaam wel dood door zonde maar is de geest een en al leven door rechtvaardiging.
  • Gal. 2: 20: Ik leef, maar niet meer ík, maar Christus leeft in mij;
  • Rom. 12: 1: Ik roep u dan op, broeders-en-zusters, …., om uw lichamen in te zetten als een levende, heilige, aan God welbehaaglijke offerande uw eredienst in de zin van het woord.
  • Rom, 6: 11-14: Zo ook gíj: rekent ermee dat gij dood zijt voor de zonde maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde geen koning zijn in uw sterfelijke lichaam zodat ge gehoorzaamtaan de verlangens daarvan, en stelt uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapenrusting van ongerechtigheid, maar stelt uzelf ter beschikking aan God, u die uit de doden lééft, en uw leden als wapenrusting van gerechtigheid aan God, want zonde zal geen heer over u zijn; want ge staat niet onder een wet maar onder genade.
  • Ef. 1: 5: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus.
  • Jak. 1: 4: En die volharding moet een volmaakt werk inhouden, opdat ge volmaakt moogt zijn, een gaaf geheel, in niets gebrekkig.

 

Van Jozef (van Arimathea, een raadsheer) wordt gezegd dat hij een goed en rechtvaardig man was (Luk. 23: 50). Dat zijn kenmerken van een nieuwe schepping. Net zoals de eigenschappen die de Bijbel aanduidt als ‘vrucht van de Geest’: (Gal. 5: 22, 23): liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing;

 

Een nieuwe schepping. Een nieuwe identiteit. En die vinden we in Christus. Onze ware identiteit ligt in Hem. Niet (langer) in wat mensen van ons vinden. In Christus worden wij mooie mensen. Laten we ontdekken wat het betekent dat we een nieuwe schepping zijn. Dat we Gods geliefde kind zijn. Meer dan overwinnaars. Als je jezelf ziet, in Christus, als een nieuwe schepping, zul je je ook steeds meer als een vernieuwd mens gaan gedragen. Als je jezelf ziet als iemand die, in Christus, alles kan, dan zul je ontdekken dat je, als het gaat om heilig leven, veel meer kunt dan je ooit gedacht hebt.

 

Out of ugly things

U2, All that you can’t leave behind, Grace