Preek zondag 10 februari 2019

Zo blijft het dan: geloof, hoop, liefde,- deze drie;

 • Lucas 6:35
  “Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.”
 • 1 Korintiërs 13:13
  “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste van deze is de liefde.”
 • 1 Johannes 4:7
  “Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.”
 • Galaten 5:6
  “In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.”
 • Marcus 12:30
  “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.”
 • 2 Kronieken 9:8
  “Geprezen zij de HEER, uw God, die zo veel behagen in u schept dat hij u op de troon heeft gezet om in zijn naam koning te zijn. Uw God heeft Israël zo lief dat hij het voor altijd wil doen standhouden. Daarom heeft hij u als koning aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.’”
 • 1 Petrus 4:8
  “Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.”
 • 1 Johannes 4:19
  “Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.”
 • Romeinen 13:10
  “De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.”
 • Psalm 31:23
  “In mijn angst had ik gezegd:
  ‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’
  maar u hebt mijn smeekbede gehoord
  toen ik u om hulp riep.”
 • Romeinen 5:5
  “Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.”
 • Colossenzen 3:1
  “Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.”
 • Spreuken 20:28
  “Liefde en trouw beschermen de koning, liefde schraagt zijn troon.”
 • 1 Thessalonicenzen 1:4
  “God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen.”
 • 1 Johannes 4:18
  “De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.”
 • Efeziërs 5:25
  “Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven.”
 • 1 Korintiërs 13:4
  “De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.”
 • Deuteronomium 10:18
  “Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding.”
 • 1 Johannes 4:17
  “Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.”
 • Efeziërs 4:2
  “Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.”
 • Jakobus 2:8
  “Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist.”
 • 1 Johannes 3:16
  “Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.”
 • Lucas 6:27-28
  “Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.”
 • Psalm 116:1-2
  “De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.”
 • 2 Johannes 1:6
  “Liefhebben houdt in dat we leven volgens Gods geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt, moet u leven.”
 • Deuteronomium 10:19
  “Ook moet u vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.”
 • Colossenzen 3:13-14
  “Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.”
 • Romeinen 12:10
  “Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.”
 • Johannes 13:34
  “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.”
 • Spreuken 10:12
  “Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.”
 • 1 Johannes 4:8

maar de grootste van deze is de liefde!

The King’s Singers, Choral Essays Vol. 1: The Greatest of These