Preek zondag 12 augustus 2018

wie zijn broeder-of-zuster liefheeft woont blijvend in het licht

en struikeling is er bij hem niet;

 

Menselijk bestaan zonder licht is onvoorstelbaar. Als God bij begin de hemelen en het aardland is gaan scheppen, is dat aardland woestheid en warboel. En duisternis is op het aanschijn van de oervloed.

 

Dan zegt God: geschiede er licht! – en er geschiedt licht. God ziet het licht aan: ja, het is goed!

Zo brengt God scheiding aan tussen het licht en de duisternis.

Het eerste wat God doet is onderscheid maken tussen licht en duisternis, tussen dag en nacht, tussen goed en kwaad.

 

Van dat door God geschapen licht lezen we op een veelheid van plaatsen in de bijbel. Een selectie:

 

God is Licht

  • Psalm 27: 1 De Ene is mijn licht en mijn redding, voor wie zal ik vrezen?
  • Psalm 67: 2 God zij ons genadig en zegene ons, hij doe zijn aanschijn over ons lichten.
  • Psalm 67: 3 Dat men op aarde zal kennen uw weg, onder alle volken uw reddende werk.

Het licht uit vers 2 is bedoeld om de mensen op aarde God en zijn wegen te leren zien en kennen.

  • Psalm 104: 1, 2 Zegen, mijn ziel, de Ene,- Ene, mijn God, gij zijt zeer groot, met glans en luister hebt gij u bekleed; gehuld in licht als een mantel,

De Heer Jezus is Licht

  • Joh. 1: 1 – 4 Bij begin is er het spreken geweest; het spreken is God nabij geweest, ja God is het spreken geweest; het is geweest bij begin, God nabij alle dingen zijn daardoor geworden en buiten dat om is niet één ding geworden dat geworden is. Daarin is leven geweest, en dat leven is het licht der mensen geweest; het licht schijnt in de duisternis: de duisternis heeft het niet opgenomen.

De Heer Jezus is het Licht dat ieder hart verlicht.

  • Joh. 8: 12 Als Jezus dan weer tot hen spreekt zegt hij: ík ben het licht der wereld, wie mij volgt zal niet wandelen in het duister, nee, die zal het licht des levens hebben! Als Jezus een vrouw heeft vrijgesproken uit elke veroordeling, legt Hij uit wat er met haar is gebeurd. Hij heeft deze vrouw uit haar duisternis gehaald en in zijn licht geplaatst. Daar mag ze leven zoals ze nooit eerder heeft geleefd!
  • Hand 9: 1 – 5; 22: 6 – 8; 26: 12 – 18 Deze teksten gaan over de geschiedenis van Saulus / Paulus, die door Gods stralende licht werd omstraald toen hij op weg was om de volgelingen van Jezus op te sporen en te vervolgen. Dat licht heeft ten doel met betrekking tot mensen op deze aarde om hun ‘ogen te openen’ (Jes. 42,7), opdat zij zich wenden ‘van duisternis naar licht’ (Jes. 42,16) en van het gezag van de satan naar God, en opdat zij vergeving van zonden mogen aannemen en een erfdeel onder wie door geloof in mij geheiligd zijn

 

Het aardse licht vindt zijn einde:

  • Openbaring 21: 23 – 24 En de stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de glorie van God heeft haar in het licht gezet, en haar luchter is het lam. En de volken zullen wandelen in haar licht, en de koningen van de aarde brengen in haar hun glorie.

 

De maan zal verbleken,

de zon dooft haar vlam

als God zal ontsteken

het licht van het Lam.

 

In het nieuwe Jeruzalem bestaat de nacht niet langer. De duisternis is verdwenen. Het kwaad is geoordeeld en voor altijd weg. De poorten van de stad hoeven nooit meer dicht!

 

Psalm 36: 10 zegt heel prachtig Ja, bij u is de bron van leven, in uw licht zien wij licht.

 

wie zijn broeder-of-zuster haat is in het duister en wandelt in het duister, en hij weet niet waar hij heengaat, omdat de duisternis zijn ogen heeft verblind.

1 Joh. 2: 10, 11