Preek zondag 3 juni 2018

God is het geweest die in Christus de wereld met zich heeft verzoend 

Onder serieuze christenen in de USA werd een enquête gehouden om te testen hoe goed ze op de hoogte waren van de centrale waarheden van het christendom. De uitkomst viel niet mee.

  • 42% meende dat God de Vader heiliger was dan God de Zoon.
  • 16% hield Jezus voor de persoon die door God als eerste werd geschapen.

 

Voor ons denkelijk wel heel rare cijfers. Christenen die niet weten wie Christus is. Maar als Paulus zijn brief aan de christenen in Kolosse schrijft, doet hij dat omdat soortgelijke misvattingen in die gemeente opgeld deden. Daarom ook schrijft hij klip en klare taal (Kol 1 : 15 – 18: 15Hij is het beeld van de onzichtbare God, eerstgeborene van alle schepping, 16omdat in hem alles is geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare dingen, hetzij tronen hetzij heerschappijen, hetzij overheden hetzij machten: het is alles door hem en tot hem geschapen.17Hij is er eerder dan alles en alles bestaat door hem, 18en hij is het hoofd van het lichaam dat de vergadering is. Hij is het begin, als eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder allen de eerste wordt.

 

Paulus legt uit dat Christus een volmaakte afbeelding – een icoon – van God de Vader is. God is niet op afstand! Hij is bij ons en bij alles wat er gebeurt direct betrokken. En Jezus is God. Het gaat om hem en om Hem alleen, zegt Paulus. Laten jullie je niet in de war brengen of gek manen, daar in Kolosse. Schenk geen aandacht aan de kakafonie van quasi christelijke geluiden. Houd Christus centraal. Richt je helemaal en uitsluitend op hem. Dan krijgt en heeft je leven zin.

 

Als wij met onze menselijke hersens God willen begrijpen en definiëren blijkt dat ons steeds niet te lukken. Zelfs Paulus erkent dat onvermogen, in Romeinen 11: 33 – 36. Hij kan slechts God aanbidden. Grote theologen en kerkvaders getuigen op dezelfde manier: Augustinus zegt “God is altijd groter” en Karl Barth “God kent de mens, maar de mens kent God niet.” God is te groot, te diep.

 

Maar dan komt Christus, Gods Zoon, naar deze aarde. En Hij – mens – is tevens (een volmaakte afbeelding van) God zelf. Hij is de eerstgeborene van de schepping. En dat heeft niks met de scheppingsdaad te maken! Hij is simpelweg hoger en groter dan wie dan ook. Hij is namelijk de Schepper zelf! Alles – zowel het zichtbare zowel als het onzichtbare – is door God de Zoon geschapen.

 

Waarom zou God het heelal hebben gemaakt? Had Hij dat nodig? Was Hij anders incompleet? Zou Hij minder God zijn? Psalm 104: 26 licht een tipje van de sluier op: ….en de leviatan, die gij hebt geformeerd om met hem te spelen; God schiep de wereld voor Zijn plezier!

 

En God – Vader, Zoon en heilige Geest – bestond voor er sprake was van tijd. Elk idee dat Christus een schepsel zou zijn van God wijst Paulus vierkant van de hand. Die opvatting is absolute ketterij. Christus ís de schepper en de onderhouden van heel de schepping. Hij houdt alles bijeen.

 

En Christus is het hoofd van de kerk. Matth. 16: 18: ik zal mijn vergadering bouwen en de poorten van het schimmenrijk zullen haar niet te sterk zijn; God zal zijn gemeente sterken, juist ook daar waar vandaag de vervolging gruwelijk is. Waar christenen werkelijk in levensgevaar verkeren.

 

En dan sluit Paulus af met een groots slotakkoord. Christus, die de eerstgeborene van de schepping is, is ook de eerstgeborene uit de doden. Rom. 6: 9, 10: 9wetend dat Christus, opgewekt uit de doden niet meer sterft,- de dood is geen heer meer over hem. 10Want sinds hij gestorven is, is hij gestorven voor de zonde,- eens-en-voor-al; sinds hij leeft, leeft hij voor God.

 

Op grond van ons geloof geldt exact hetzelfde ook voor ons. Ook wij zullen – door Christus’ overwinning op de dood – voor eeuwig levend zijn voor God in Christus Jezus.

 

Waarom is het belangrijk dit te weten en werkelijk te beleven en ervaren in ons hart? Als we deze diepe waarheid werkelijk beseffen zullen we God met meer passie en hartstocht eren en aanbidden. Zullen we ons het devies van Koningin Wilhelmina eigen maken: Christ avant tout. Christus voor alles.

 

en die het woord der verzoening in ons heeft gelegd.