Preek zondag 17 december 2017

Had de Here Jezus ons niet opgezocht,

mens onder de mensen, en ons vrijgekocht,

 

In de kersttijd gaat Nederland er nogal tamelijk anders uitzien. Etalages worden extra opgesierd, supermarkten bieden luxe etenswaren aan die je de rest van het jaar niet ziet en een grote hoeveelheid zoete lekkernijen puilt uit de schappen. Heel bijzonder allemaal.

 

Maar waar het werkelijk om gaat met Kerst is toch iets anders. Christenen geloven dat de tweede persoon van de Godheid werd geboren (die vanaf alle eeuwigheid al bestond) uit een aardse vrouw zonder dat deze vrouw geslachtgemeenschap met een man had. De bevruchting van de moeder – Maria – was volstrekt wonderlijk. De engel Gabriel komt bij de maagd Maria en zegt: zie, je zult in je schoot ontvangen en bevallen van een zoon en als zijn naam uitroepen: Jezus,– Als Maria om uitleg vraagt met de woorden hoe zal dit zijn, daar ik geen man beken? legt Gabriel uit heilige geestesadem zal over je komen, kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen; daarom zal wat gebaard wordt heilig genoemd worden, zoon van God; Maria verzet zich niet maar accepteert wat ze krijgt meegedeeld: ziehier de dienares van de Heer; mij geschiede zoals door u gezegd!

 

Daarna waren het engelen die de geboorte – van Jezus – aankondigden aan een groep doodsbange herders. Als ze van hun schrik zijn bekomen volgen de herders de aanwijzing van de engel en gaan in geloof op zoek naar het geboren kind.

 

Ook werd er een ster gezien. Die ster leidde wijzen uit Perzië naar Israel en ook zij vonden het kind, huldigden het en gaven het geschenken.

 

Bekende kost voor ons eigenlijk. Maar waarom werd de tweede persoon van de Godheid mens? Waarom was dat noodzakelijk? We lezen dat Hij kwam om te lijden en te sterven (Lukas 9: 22). En ook om zijn kerk te bouwen (Mattheüs 16: 18).

 

Vandaag kijken we naar een derde reden waarom God mens werd. We lezen Johannes 1: 14 en 18: 14Het spreken is vlees-en-bloed geworden en heeft bij ons zijn tent opgeslagen; wij hebben zijn glorie aanschouwd, een glorie van een eniggeborene van bij een Vader,- vol van genade en waarheid….

 

18God: niemand heeft hem ooit gezien; de eniggeboren God, die is in de schoot des Vaders, hij heeft (hem) uitgelegd!

 

Jezus Christus werd op aarde geboren om God – Zijn Vader – bekend te maken. Niemand had ooit God gezien in al zijn glorie. Want hij heeft als enige onsterfelijkheid, hij bewoont een ontoegankelijk licht; geen der mensen heeft hem gezien en geen is bij machte hem te zien; hem zij eer en eeuwige sterkte (1Tim. 6: 16).

 

In het Oude Testament wordt verteld dat God verscheen aan Mozes, aan Jesaja. Maar daarbij ging het steeds om een partiële verschijning. Of, zoals Johannes Chrysostomos het zegt: Niemand, geen profeet of engel, heeft God gezien. Een schepsel kan nu eenmaal zijn Schepper niet zien die hem heeft geschapen.

 

Wij mensen zijn zondaars, sinds Adam. Voor ons geldt met Psalm 14 en Romeinen 3: ‘er is geen rechtvaardige, niet één, geen is er die begrijpt, geen is er die God zoekt!-‘ De afstand tussen God en mensen is oneindig groot en door geen enkel mens overbrugbaar. Alleen God zelf kon de kloof met de mensen overbruggen. Alleen Gods ‘eniggeboren Zoon’, Hij die dezelfde identiteit heeft als God de Vader, kon de kloof overbruggen. En de Zoon zegt (Joh. 14: 9: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien!- De brug is geslagen, de kloof gedicht. Door als mens geboren te worden heeft de Zoon de Vader bekend gemaakt.

 

Het zijn woorden die wij uitspreken en vaker herhalen ook. We geloven het. Het is de kern van ons christelijk bestaan. Maar begrijpen doen wij het niet. Het blijft een voor mensen onbegrijpelijk mysterie: God, geopenbaard in het vlees. En wat ons christenen betreft: het begrijpen is ook niet de uiteindelijke bedoeling ervan. Maar de aanbidding. Het gaat niet om de analyse: het gaat om de overgave. Overgave aan God, voor zijn wonderbare raad.

 

Hij alleen tot sterven voor anderen bereid,

wij waren verloren in alle eeuwigheid.