Preek zondag 3 december 2017

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!

Eeuwig Hem ten eigendom.

 

Vandaag denken we na over ‘verwachtend uitzien.’ Reikhalzend je uitstrekken naar de toekomst. Je weet wat er komt en je verheugt er je al geweldig op. Je zou wel in de tijd vooruit willen reizen (als dat zou kunnen) om vandaag die toekomst al mee te maken.

 

Het is vandaag de eerste adventszondag. Het woord ‘advent’ komt van het Latijnse ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. We leven toe naar Kerst, het feest van de geboorte (de komst) van Jezus.

 

We lezen zo meteen een aantal teksten uit de eerste twee hoofdstukken van het evangelie volgens Lukas. In wat voor een tijdsgewricht schreef de evangelist Lukas eigenlijk zijn geschiedenis over de geboorte van Jezus?

 

Tussen het laatste boek van het Oude Testament en de eerste boeken van het Nieuwe Testament ligt zo’n vierhonderd jaar. Een periode waarin er geen profeten waren in Israel. De natie zwierf al die tijd rond in een geestelijke duisternis. God trok zich terug en deed er het zwijgen toe. Het volk zocht zijn heil bij afgoden; verwarring, dwaling, zonde en afval waren de kenmerken.

 

Maar dan grijpt God in. In de allesoverheersende duisternis laat Hij een aantal lichtstralen doorbreken. Laten we er eens vier kort bekijken.

 

  1. Zacharias (Lukas 1; 5 – 25; ; 67 – 80)

Het Nieuwe Testament begint met het verhaal van Zacharias en Elisabeth. Twee hoogbejaarde mensen die woonden in Judea. Het huwelijk was kinderloos. En dan krijgt Zacharias – priester – een

mededeling van de engel Gabriel: je krijgt een zoon! En wel een heel bijzondere zoon, want hij zal groot zijn voor het aanschijn van de Heer, ….van heilige geestesadem zal hij vervuld worden, ….. en velen van de zonen-en-dochters van Israël zal hij doen omkeren naar de Heer, hun God. Gods licht breekt na vierhonderd jaar door! En hoe reageert Zacharias? Hij twijfelt. Als teken wordt Zacharias stom tot het moment dat de profetie waarheid wordt en hij (eerst) God prijst en (daarna) over zijn zoon een zegen uitspreekt

 

  1. Maria (Lukas 1: 26 – 38)

Dezelfde engel Gabriel geeft ook haar een ongelooflijke boodschap: je zult in je schoot ontvangen en bevallen van een zoon en als zijn naam uitroepen: Jezus,- hij zal groot zijn en als ‘zoon van de Allerhoogste’ worden aangeroepen; de Heer God zal hem geven de troon van zijn vader David; Voor een heel jong meisje dat nooit seks gehad had was dit een onbegrijpelijke mededeling. Toch twijfelt Maria niet; wel vraagt ze uitleg. Als ze bij haar nicht Elisabeth is zet de Heilige Geest beide vrouwen aan tot lofprijzing.

 

  1. Simeon (Lukas 2: 25 – 35)

Simeon had van God de boodschap ontvangen dat hij de Messias zou ziet tijdens zijn leven. Als hij Jezus ziet op de arm van zijn ouders weet hij meteen: dit is de beloofde Messias. En ook hier is de Heilige Geest aan het werk.

 

  1. Anna (Lukas 2: 36 – 38)

Ook Anna was hoogbejaard. Ze was dag-en-nacht in de tempel. Zij dankt God en spreekt van hem tot allen die op Jeruzalems verlossing wachten. Ze sluit aan bij de woorden van Simeon. En spreekt van de verwachting, zoals later ook de Emmaüsgangers deden.

 

 

Vandaag de dag, in 2017

 

Hoe zit het nu met onze verwachting, vandaag de dag? Ook nu is de tijd donker, is er veel geestelijke duisternis om ons heen. En bovendien lopen we de kans om door de schijn en de schittering van deze wereld te worden verblind. Maar we weten toch dat onze verwachting gebaseerd is op Gods Woord? En dat de Heilige Geest ook nu nog aan het werk is?

Leven wij in de verwachting van de wederkomst van Jezus? Horen we zijn voetstappen al aankomen? De Heilige Geest wil ons de toekomst opendoen. De Geest wil ons laten kijken naar beloften die wel zijn gedaan, maar waarvan de vervulling nog wacht. Een heel bekende is die uit Handelingen 1: 11 Jezus, die van u weg is opgenomen ten hemel, zal op dezelfde wijze als ge hebt aanschouwd dat hij naar de hemel wegging, kómen! Waaraan zien wij dat het gaat gebeuren? Wat kan en moet en zal dan ons hart warm en blij maken? We nemen een aantal teksten en bewegingen onder de aandacht.

 

 

Beloftes voor de toekomst.

 

De invloed van Johannes de Doper reikt tot ver in de toekomst (Luk1: 17): hij is het die zal uitgaan voor zijn aanschijn met de geest en de kracht van Elia,- ‘om de harten van vaderen te bekeren tot kinderen’ en ongehoorzamen in de bezonnenheid van rechtvaardigen,- om voor de Heer gereed te maken een weltoegeruste gemeenschap! In Israel groeit de Messias belijdende gemeente met de dag!

 

Het aangekondigde koninkrijk moet ook nog in volle omvang gestalte krijgen (Luk. 1: 33) hij zal koning zijn over het huis van Jakob tot in de eeuwigheden, en aan zijn koningschap zal geen grens zijn!

 

En ook de verzen 54 en 55 worden in de toekomst waar: hij neemt zich zijn knecht Israël aan, hij blijft zijn ontferming indachtig -zoals hij tot onze vaderen heeft gesproken- voor Abraham en voor zijn zaad tot in de eeuwigheid!

 

Het Messiaanse heil (Luk 1: 68 – 75) ligt ook nog verborgen in de toekomst: redding van onze vijanden, uit de hand van al wie ons haten, om de ontferming over onze vaderen te betonen, te gedenken zijn heilig verbond,– Jezus zal eens koning zijn in Jeruzalem en zitten op de troon van zijn vader David.

 

Vandaag de dag doen politici pogingen om vrede te bevorderen. Tevergeefs, zo blijkt dagelijks. De engelen zongen van glorie aan God in den hoge, en op aarde vrede in mensen van welbehagen! Dat is een vrede die door God wordt bewerkstelligd. Geen mens kan daaraan iets toe- of afdoen.

 

Ook de beloftes uit de lofzang van Simeon moeten nog werkelijkheid worden (Luk. 2: 30 – 32): want mijn ogen hebben gezien uw reddend werk dat gij bereid hebt voor het aanschijn van alle gemeenschappen: licht tot ontsluiering van volkeren, en de glorie van Israël, uw gemeenschap!

 

 

Belofte en bevel voor nu. En troost.

 

In 1 Thess. 1: 9, 10 geeft Paulus een opsomming die de kern van ons christelijk geloof weergeeft: hoe ge u tot God hebt gekeerd, van de afgoden af om dienstbaar te zijn aan een levende en waarachtige God, en uit de hemelen zijn zoon te verbeiden welke hij heeft opgewekt uit de doden, Jezus, die ons ontrukt aan de toorn die komt. In deze tekst – deels een bevel! – krijgen we het meest magnifieke perspectief dat er maar mogelijk is. Soms lijken de woorden zo gewoon. Maar het is werkelijk het meest ongelooflijke wat er ooit is beloofd door God!

 

In 1 Thess 4: 16 – 18 geeft Paulus een allesomvattend uitzicht op de toekomst die ons wacht. Omdat de Heer zelf op een bevel, bij de stem van een aartsengel en een bazuin van God, zal neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen éérst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die achterblijven, tegelijk met hen in wolken worden weggevoerd de Heer tegemoet de lucht in; en zó zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Bemoedigt elkaar dan zó, in deze bewoordingen. Die woorden bieden werkelijk uitzicht in alle omstandigheden van het leven. En ze omvatten eveneens de grootst mogelijke troost. Want als Gods bazuin klinkt begint de eeuwige zalige werkelijkheid. Verwachten wordt dan aanschouwen. Uitkijken wordt dan zien.

 

In het Oude testament kondigt een trompet nogal eens strijd en oorlog aan. Als hier de bazuin klinkt is de Heilige Geest met de gemeente weg van deze aarde. Satan heeft dan vrij spel en alle zeggenschap. Voor de mensen op aarde begint dan de gruwelijkheid van Gods eindoordeel.

 

Maar wij, de christelijke gemeente, krijgen in Gods duizendjarig vrederijk een taak: wij zullen als koningen heersen met Christus! Christus ontvangt dan het koningschap uit Gods hand. Onze verwachting zou wel eens op die van de koningin van Sjeva kunnen lijken (1 Kon. 10: 1 – 10). Als ze – na alle verhalen – de wekelijkheid ziet staat ze sprakeloos ‘ is er in haar geen adem meer geweest’ en erkent ze zie, de helft was mij niet aangezegd; Gods toekomst gaat alle menselijke voorstellingen ver te boven.

 

Maranatha blijv’ ons wachtwoord,

amen, ja Heer Jezus, kom!

Liedbundel Johannes de Heer, no. 769