Preek zondag 22 oktober 2017

Je weet niet echt dat Jezus alles is wat je nodig hebt

 

Onze spreker heeft als onderwerp “genezing.” Hij beziet “genezing” vanuit Bijbels perspectief.

 

Genezing is het proces waarbij de verschijnselen van een ziekte, spontaan of door een behandeling verdwijnen, waardoor de gezondheid hersteld wordt. Ziekte is dan een schadelijke lichamelijke of psychische afwijking van een organisme. 

 

De toespraak kent drie hoofd-onderdelen: 1) Ziekte; 2) Genezing en 3) Wat als je niet geneest.

 

Ziekte

 

Geen academisch verhaal

Het onderwerp “ziekte” is zeldzaam veelomvattend. Eigenlijk moeten we van tevoren vaststellen dat we het begrip niet werkelijk analytisch kunnen ontleden om vervolgens op onze vragen dan pasklare antwoorden te kunnen vinden. De vraag is ook of zo een foutloze en uitputtende analyse ons verder zou helpen. Wat heeft iemand die het koud heeft eraan als je hem kunt uitleggen waarom het op onze breedtegraad ‘s winters gemiddeld kouder is dan ’s zomers? De rillende koukleum is meer gebaat bij een warme jas. En met het onderwerp “ziekte” zit niemand neutraal op z’n stoel. Iedereen heeft zelf of in z’n omgeving wel te maken met ziekte, ouderdom en genezing.

 

We zullen het onderwerp dan ook bekijken vanuit een aantal mysteries, een aantal lastig te begrijpen en moeilijk te verklaren feiten.

 

Het mysterie van ziekte

Aan de ene kant kun je beweren dat (het vóórkomen van) ziekte rechtvaardig is. Wij mensen oogsten wat we zaaien, en ziekte kan dan een uitkomst van ons “zaaien” zijn.

Maar aan de andere kant is de verspreiding van ziekte over de aarde nogal onrechtvaardig. Je kunt moeilijk volhouden dat alleen mensen die nu eenmaal niet beter verdienen ziek worden.

 

Waar komt ziekte vandaan? Een aantal mogelijkheden:

 • Gevolg van een bepaalde levensstijl (leverproblemen bij excessief drinken)
 • Gevolg van demonische invloeden (want die bestaan echt; laten we de duivel geen plaats gunnen!
 • Gevolg van zonde van jezelf (als je bijvoorbeeld iemand niet weet te vergeven kan dat aan de gezondheid gaan knagen);
 • Gevolg van andermans zonde (slachtoffers van oorlogsgeweld hebben aan hun situatie geen schuld)
 • Gevolg van de zondeval (we leven in een gebroken wereld)
 • God kan ziekte sturen

 

Nog een mysterie: kan een goede God ziekte hanteren in Zijn beleid?

Jezus is woedend als hij bij het graf van de gestorven Lazarus staat (Joh. 11: 33, 38). Woedend op wie of wat? Hij is woedend op de ziekte en de dood die heerst in de wereld!

Maar ook lezen we dat Mirjam (zus van Mozes; zie Numeri 12) Gods woede opwekt en gestraft wordt – door God zelf – met melaatsheid. In Handelingen 5 is het God zelf die Ananias en Saffira straft met de dood. En als mensen in Korinthe op onwaardige wijze aan het heilig avondmaal deelnemen is een van de gevolgen dat er heel van dezulken zijn overleden. God grijpt in als dat past in Zijn beleid. Exodus 4 luidt: Die-er-zal-zijn zegt tot hem: ………, of wíe maakt stom of doof of helderziend of blind?- niet ik, Die-er-zal-zijn?- Een echtpaar dat een gehandicapt kind kreeg werd door deze tekst zeer gesterkt: God heeft een doel met ons kind. Dit gebeurt (Joh. 9: 3): niet (omdat)  hijzelf gezondigd heeft en ook niet wie hem geboren lieten worden,- maar opdat de werken van God in hem openbaar worden!-

 

Genezing

 

Het mysterie van God die heelmeester is en geneest, maar niet altijd

 

God roept uit (Ex. 15: 26) ik, de Ene, ben je heelmeester! En in Deut. 32: 39 ík maak dood en doe leven; heb ik gewond, ik wil genezen, geen die ontrukt aan mijn hand! God geneest Hizkia. Geneest Naäman. Geeft de onvruchtbare Hanna een baby. Maar heel vaak geneest Hij ook niet.

 

En dat geldt ook voor Jezus in het Nieuwe Testament. Hij geneest de schoonmoeder van Petrus, en op die dag ook nog veel anderen. Dat nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje en de dag daarna waren er nog veel meer zieken. Maar Jezus ging naar andere steden om daar het evangelie te brengen en liet de zieken achter. Hij had een ander plan.

 

In Lukas 9(:1) geeft Jezus aan zijn discipelen macht om ziekten te genezen. De gave van genezing wordt in 1 Kor. 12: 30 genoemd. In Markus 16: 18 lezen we dat het wonder van genezing wordt verbonden met het geloof in Jezus.

 

Vragen:

 • Kan God iedereen genezen?
 • Geneest God ook vandaag?
 • Spelen wij daarin een rol?

 

Het mysterie van God die almachtig is, maar soms wacht tot wij in beweging komen.

Het is als met Mozes. Stel dat hij Gods opdracht om met zijn staf op het water te slaan niet had uitgevoerd? Zou de Schelfzee dan gespleten zijn?

Stel dat wij wel horen kloppen maar de deur niet open doen (Op 3: 20), gebeurt er dan wat?

God vraagt soms dat wij in beweging komen. Handelend optreden. Initiatief nemen. Werken in plaats van bidden.

 

Waarom genezen sommigen wel, en anderen niet?

 

 • Sommige christenen menen dat genezingen niet meer voor deze tijd gelden. Dat was anders in de aposteltijd. Toen waren de wonderen nodig als getuigenis van God. Nu volstaat de Bijbel in dat opzicht. Is toch een moeilijk vol te houden standpunt/visie.
 • Anderen zijn ervan overtuigd dat we verzuimen de genezing simpelweg te claimen. Dat we er op grond van het verlossingswerk van Christus die onze ziekten op zich nam een recht op genezing kunnen doen gelden. Maar ook deze visie overtuigt niet echt.
 • Misschien is het wel zo dat we sommige beloften/zegeningen eerst ten volle zullen genieten in de toekomst bij God. We hebben (Hebr. 6:5) nu het goede woord van God …. geproefd maar zien tevens uit naar de krachten van een toekomende eeuw, Gods koninkrijk is al wel zichtbaar, maar deels ook nog toekomstig.

 

Vragen (en aanzetten van een antwoord):

 • Is er geloof nodig om genezen te worden? De relatie is duidelijk niet één-op-één. Als de vader van de maanzieke jongen hoort (Markus 9) dat alles mogelijk is voor wie gelooft! roept hij vertwijfelt uit ik gelóóf!- help mij in mijn ongeloof!
 • Is er een genezingsformule of –methode? Die valt in de bijbel niet te ontdekken. Het gaat om God, niet om de methode.
 • Moeten we genezing vragen of juist met kracht proclameren? Vragen kan en mag altijd. Proclameren vereist meer terughoudendheid. Maar als je voelt dat God beslist wil, wees dan stelliger.

 

 

Wat als je niet geneest?

 

Wat gebeurt er als God je niet beter maakt? 1 Petrus 4: 19: Laten daarom ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen toevertrouwen aan een getrouwe Schepper en goed doen.

 

Soms wil God dat we lijden. En dat we Hem niettemin (of juist?) dan als schepper vertrouwen. Het lijden is ondraaglijk als we er niet zeker van zijn dat God voor ons is en bij ons is.

Tim Keller schrijft daar ontroerend over in zijn boek ‘Walking with God through Pain and Suffering’. Bij langdurig en uitzichtloos lijden ga je door diepe duisternis, door grondeloze wateren, door vuur.

Al je perspectief is weg in die donkerte. Je hebt geen enkele grond meer onder de voeten. En de vurige pijn kan niet erger worden dan hij is.

 

In die situaties kunnen we niks anders dan onze steun en hulp van God verwachten. Hem opzoeken in zijn Woord. Hem ontmoeten in zijn kinderen op aarde. We mogen God vragen, bidden, smeken om onze problemen met ziekte op te lossen. Als Hij dat niet doet, mogen we Hem aanspreken op zijn belofte die David verwoordt: ook als ik moet gaan door een dal vol schaduw van dood,- kwaad zal ik niet vrezen, want gij zijt bij mij; uw staf en uw stok, die zullen mij vertroosten.

 

totdat je weet dat Jezus alles is wat je hebt.

Tim Keller, Walking with God through Pain and Suffering