Preek zondag 4 december 2016

en wat de Ene behaagt 


 

Heeft het zin om te steggelen over verschillen in Bijbelvertalingen? Eigenlijk niet lijkt me. Zoals een serieuze bijbel-lezer en – uitlegger eens zei: dat gesteggel heeft weinig zin. Welke vertaling je ook leest, als je ‘m serieus neemt zul je altijd tot bekering komen.

 

En toch bepleit ik voor een keer een uitzondering. Het gaat om de vertaling in het nieuwe testament van het Griekse woord ‘makarios’, dat ‘gelukkig’ betekent. Er is in het Nederlandse taalgebied één vertaling die alle 49 keer dat het nieuwe testament het woord ‘makarios’ bezigt, vertaalt met ‘gelukkig’. En dat is de Telos vertaling. En van die 49 keer is de meest pregnante keuze voor de vertaling ‘gelukkig’ wel die in 1 Timotheüs 1: 11: …, volgens het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God dat mij is toevertrouwd. Dat woord gelukkig wordt hier nogal eens weggemoffeld als: zalig, gelukzalig dan wel gezegend. Want een gelukkige God, wat moet je je daarbij voorstellen?

 

Hoe kijken wij naar God? Heel wat religies hebben het over een bozige en gefrustreerde God. Hij schiep immers een volmaakte zondeloze situatie in het paradijs. Maar zijn schepsel kwam in opstand en bedierf de schepping grondig. God liet het er weliswaar niet bij zitten, maar de aangerichte schade was en is groot. En God moest overgaan tot een plan B. En in zo een situatie kun je toch moeilijk tot een vertaling als ‘gelukkige God’ besluiten.

 

Is dat een te verdedigen manier van kijken? Dat valt te bezien. Als we een aantal teksten serieus lezen kun je er zeker kanttekeningen bij plaatsen:

  • Ef. 1: 11 …; in Hem, in Wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van Hem die alles werkt naar de raad van Zijn wil, Dat tevoren bestemd weerspreekt dat de zondeval als een soort bedrijfsongeval gezien moet worden. God werd niet verrast door de rebellie van zijn schepselen maar:
  • Rom. 11: 32: Want God heeft allen onder ongeloof besloten, en waarom dan wel? opdat Hij aan allen barmhartigheid zou bewijzen.
  • Rom. 8: 20: Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar omwille van hem die onderworpen heeft),
  • Jes. 46: 10: die sinds den beginne het einde al meldt, sinds de oertijd al wat nog niet is gedaan,- die zegt: mijn raadsbesluit houdt stand, al wat mij behaagt zal ik doen!-

 

Deze teksten schetsen het beeld van God die helemaal niks uit de hand loopt. Die helemaal geen plan B nodig heeft. Die goed en kwaad (zie de naam van de boom die God zelf in Eden plaatste!) in zijn wegen hanteert en zo zijn raadsbesluiten volvoert. Die God – hem gelukt uiteindelijk alles zegt immers Jesaja – is werkelijk de gelukkige God waarvan Paulus spreekt.

 

En dat geluk wil God ook aan ons, zijn kinderen, geven:

  • 25: 23: ……; ga de vreugde van je heer in.
  • Joh 15: 11: Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt.
  • 17 : 13: …, opdat zij mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf.
  • 17: 26: En ik heb hun uw naam bekend gemaakt en zal die bekend maken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is en Ik in hen.

Christus maakt God bekend, en dat doet Hij opdat Gods genoegen in Zijn Zoon in ons zou zijn en op die manier ook ons genoegen zou worden.

 

En alles wat er in de heilsgeschiedenis gebeurt kijkt vooruit naar dat doel en is gericht op de realisering daarvan. De eeuwige, gelukkige God wilde nooit iets anders.

 

Kan het in ons eigen leven dan nooit eens anders voelen? Zijn wij dus altijd volmaakt gelukkig? Gaat het ons altijd voor de wind? We weten wel beter. Wie Job volgt in zijn lijden snapt Jobs worsteling heel goed. En wie Davids schreeuw om hulp in psalm 142 leest kan dat ook navoelen. Onze levensweg is niet anders dan die van onze Heer: Dan zal het volmaakte komen / als wij zingend voor Hem staan. / Als wij Christus’ weg van liefde / en van lijden zijn gegaan.

 

Maar de troost dat het ook in ons persoonlijk leven God niet uit de hand loopt straalt toch ook uit de woorden van Jesaja 53: 10 (Statenvertaling): en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

 

zal door zijn hand gelukken.