Preek zondag 25 september 2016

de zaligheid is van onze God, die zetelt op de troon,

 

Zo ongeveer elke godsdienst op aarde roept uit dat zijn god de grootste is. Van elke minaret op de wereld klinkt die boodschap vijf keer per dag. En tweeduizend jaar geleden schreeuwden de inwoners van Efeze al (Hand. 19: 28) groot de Artemis der Efeziërs!

 

Als de apostel Paulus schrijft (1 Tim. 3: 16) aan Timotheüs – die in Efeze verblijft – :

 

En ontegenzeggelijk groot is het geheimenis van de godsvrucht:

‘die is verschenen in vlees-en-bloed // is gerechtvaardigd in geestesadem,

is gezien door engelen // is gepredikt onder heidenen;

is geloofd in de wereld // is opgenomen in heerlijkheid.’

 

dan heeft hij misschien die geschiedenis met Demetrius de zilversmid voor ogen gehad. Wat is immers het mysterie van het christelijk geloof, of zoals Paulus het noemt, het geheimenis van de godsvrucht?

 

Paulus schrijft erover in de vorm van een lied, van een Christushymne, een lofzang op Christus. In drie maal twee regels.

 

‘die is verschenen in vlees-en-bloed

Christus bestond van vóór de tijden. Joh. 1:1 1: Bij begin is er het spreken geweest; het spreken is God nabij geweest, ja God is het spreken geweest. En 1 Petrus 1: 20 getuigt: Christus, die voorheen al gekend werd, vóór de grondlegging der wereld, maar aan het einde der tijden is verschenen ter wille van u. Al kort na de tijd van de apostelen werd verkondigd dat Christus door God geschapen zou zijn. Maar niets is minder waar. Hij was God van alle eeuwigheid af. De grootheid van onze Heer zit ‘m niet in zijn wonderlijke geboorte, maar in het feit dat de almachtige God al zijn almacht terzijde legt en als een kindje ter wereld komt. Een stel ruwe herders zag dat. En een paar mensen in de tempel. En een groep wijzen uit het oosten. Hoe wisten die eerste aanbidders dat het hier ging om God zelf?

 

is gerechtvaardigd in geestesadem,

Het is God de Heilige Geest die dat duidelijk maakt. Als Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper, daalt de Geest van God als een duif op hem neer en klinkt er een stem uit de hemel die zegt :

”Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie ik welbehagen heb!” En door het hele nieuwe testament heen lees je dat de wonderen die de Heer doet, geschieden door de heilige Geest.

 

is gezien door engelen

Op heel veel belangrijke momenten in het leven van de Heer Jezus waren engelen aanwezig. Bij zijn geboorte vertelden engelen het grote nieuws aan de herders. Als Christus wordt verzocht in de woestijn is Hij daar veertig dagen en nachten alleen. Maar zodra de duivel weggaat komen er engelen om Hem te dienen Matth. 4: 11). En in Getsemane was er een engel die hem sterkte (Lukas 22: 43). En tot slot: engelen zaten bij het lege graf op Paasmorgen en waren aanwezig bij zijn hemelvaart.

 

is gepredikt onder heidenen;

Daarna ging de boodschap van God door heel de wereld. Sinds de Pinksterdag (Hand 2: 5) klonk de boodschap van Gods heil over de gehele wereld. De stad Antiochië (Hand. 13) speelde daarbij een hoofdrol, gezien zijn ligging aan de belangrijkste handelswegen van het Romeinse rijk.

 

is geloofd in de wereld

En die wereldwijde prediking bleef niet zonder resultaat. Op de eerst pinksterdag kwamen er 3000 mensen tot geloof. Hun bekering bleek uit het feit dat ze zich lieten dopen. En in de eeuwen daarna hebben ontelbare mensen zich tot het christendom bekend. En dat gebeurt vandaag de dag – zie bijvoorbeeld China! – nog steeds.

 

is opgenomen in heerlijkheid.’

Jezus Christus werd aangenomen door zijn Vader in de hemel. Het heilswerk was volkomen en volmaakt volbracht. De Heer Jezus zit aan Gods rechterhand, in de hemel.

 

en van het Lam!