Preek zondag 31 oktober 2010

 

Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt,

Van oude tijden hebben de rabbijnen aantekeningen gehouden van zo ongeveer alles wat met hun joods geloof te maken had. En opmerkelijk is nu dat van al die notities, visies en verklaringen er vele zijn die de nieuwtestamentische geopenbaarde tekst ondersteunen en bevestigen. Een aantal daarvan worden hierna ten tonele gevoerd. Opdat ons geloof geworteld en gefundeerd wordt.

 

Bijbeltekst

Opmerkingen

Kanttekeningen

· Gen. 2: 8. Hof van Eden

· Abraham offert zijn zoon: Gen. 22.

· Tempelbouw 2 Kron 3 :1.

De rabbijnen houden de Hof van Eden voor het centrum van de oude wereld. En het midden van Eden werd uitgemaakt door de berg Sion = Moria = de tempelberg.

In Eden viel de mensheid in zonde; Daar ook offerde Abraham zijn zoon op de Moria. En daar ook werd de tempel gebouwd.

· Gen. 2: 10 – 14.

· Grondgebied Abraham: Gen. 15:18.

· Het nieuwe Jeruzalem: Op. 21:16

Eden betekent “ plezier.”

Deze omvang komt verbazend goed overeen met het grondgebied dat God aan Abraham toezegde. En met de oppervlakte van 12.000 stadiën ( = 185 meter) uit Openbaring 12.

Gen. 3: 8, 9.

Zondeval van de eerste Adam speelde zich af “in de koelte van de dag.” Opsteken van een verkoelende wind na het middaguur.

De tweede Adam – onze Heer stierf aan het begin van de middag, tijdens dr drie donkere uren, om het probleem van de zonde op te lossen.

Jakob vlucht naar Mesopotamië. En droomt te Betel: Gen 28: 17.

Wie via deze route reist, doet dat het best via de waterscheiding. En dan kom je via Moria. Waar Abraham een ram slachtte dat hij aantrof met zijn kop verward in de doornen.

Op diezelfde plaats werd onze Heer gekruisigd. Met op zijn hoofd een kroon van doornen. Daarom ook Jakob’s profetische opmerking: hoe ontzagwekkend is deze berg!

In de tempel werden heel wat schapen en runderen geslacht. 1 Kon. 8: 62.

Deze schapen kwamen uit de velden van Efratha. Ze moesten door een bad lopen om gereinigd te worden.

Ook onze Heer – het lam van God – werd in water ondergedompeld voor zijn dienst begon.

Ex. 37: de ark was met louter goud overtrokken. Op het verzoendeksel werd bloed gesprenkeld, om de zonden te verzoenen.

Sinds de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar is de ark spoorloos. Er zijn er die beweren dat deze is verborgen in de berg Moria.

De Heer stierf op diezelfde plaats. De graven gingen open en de rotsen scheurden. Kwam Jezus’ bloed op de ark terecht?

Lev. 16: 3; 7 – 10. Twee bokken, één als offer en één die werd weggestuurd.

De weggezonden bok kreeg een rood draadje om zijn hoorn. Als dat wit werd, werd de bok vrijgelaten. In het joodse jaar 3790 bleek het rode draadje niet langer te verkleuren! En gingen de deuren van de tempel spontaan open!

De aantekeningen van de rabbijnen stoppen in 3830, in onze jaartelling 70, het jaar van de verwoesting van de tempel. Veertig jaar daarvoor stierf onze heer. Was voor altijd verzoening gedaan voor de zonde.

 

Het is verbluffend hoe de aantekeningen van de rabbijnen het nieuwe testament ondersteunen. Laten we ervan leren dat ons geloof niks wiebelachtigs heeft. Maar rotsvast is!

is het bewijs van gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn.