Preek zondag 3 januari 2016

 

Alles, alles is gelegen aan genade, aan Gods zegen;

welvaart komt bij Hem vandaan.

 

Op de eerste zondag van het jaar 2016 wensen we elkaar een gelukkig Nieuwjaar. Sommigen gebruiken daarbij de woorden ‘veel heil en zegen.’ En daar is helemaal niks mis mee. De woorden doen denken aan Numeri 6, waar de Aäronitische zegen opgeschreven staat. God zegende zijn volk aan het begin van hun reis naar het beloofde land. De reis zou blijken allerminst makkelijk te zijn. Maar God zelf had het einddoel van de reis vastgesteld. En hoe de omstandigheden dan ook tegen konden zitten en hoe bar de reis ook kon zijn: God zelf ging mee. Met zijn zegen, zijn bescherming voor elke dag. De woorden zijn in vele kerken heel klassiek: ze worden aan het eind van elke dienst uitgesproken:

 

Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt: spreek tot Aäron en tot zijn zonen en zeg:

zó zult ge de zonen Israëls zegenen; door tot hen te zeggen:

de Ene zal je zegenen en je bewaken!-

de Ene laat zijn aanschijn tot je oplichten en is je genadig!-

de Ene heft zijn aanschijn tot je op en legt op jou vrede!

Leggen zullen ze mijn naam op de zonen Israëls; ík zal hen zegenen!

 

 

God draagt de priesters op om zijn naam ‘op de zonen Israëls te leggen.’ De priester spreekt de zegen uit. Maar het is God zelf die zegent. Daar mag geen misverstand over bestaan. En de woorden veranderen per regel. De zegen wordt steeds specifieker. In de eerste zin daalt Gods zegen vanuit de hemel neer op de aarde. In de tweede regel kijkt God ons aan. En dat herhaalt zich in de derde regel. God legt zijn vrede op ons. Met Johannes 14, 27: vréde laat ik u na, míjn vrede is het die ik u geef, En die zegen hebben ook wij elke dag nodig.

 

Psalm 115 zingt ook van Gods zegenende liefde voor zijn volk. En de schrijver wordt daar heel gelukkig van. Gods zegen is alomtegenwoordig. De Ene gedenkt ons, hij geeft zegen, hij zegent Israëls huis, hij zegent het huis van Aaron……..

Gezegend zijt gij door de Ene, de Maker van hemel en aarde!

 

God omvangt zijn volk helemaal. God is met ons. Immanuël. Elke dag. Zoals ook Klaagliederen 3, 21-23 het zegt:

 

gebukt zal ik dit terugbrengen in mijn hart

en hierop mijn verwachting funderen:

 

het zijn de vriendschapsdaden van de Ene

dat het niet met ons gedaan is,

dat zijn ontfermingen niet ten einde zijn;

 

helemaal nieuw zijn zij, ochtend na ochtend,

groot is uw trouw!-

 

Ook Jeremia, in de grootste ellende die je je maar kunt voorstellen, ervaart in die omstandigheden dat God zijn hand niet van Israel heeft afgetrokken. Elke morgen ziet hij Gods zegen zich weer nieuw ontvouwen. God is er altijd bij. Hoe het je ook vergaat. En hij zal ons steunen, hoeden en bewaren.

 

Een gezegend Nieuwjaar!

 

 

Allen die de Here vrezen zullen onaantastbaar wezen,

daar zij in Gods vrijheid staan.