Anbi-status Vereniging Collectare

Vereniging Collectare

De vereniging Collectare is opgericht op 18 december 2003. In de oprichtingsvergadering werd besloten om als vorm voor de vereniging de .vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. te kiezen met inschrijving in bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Die inschrijving is bekend onder nummer 37109745

De vereniging heeft ten doel het beheren en bestemmen van de gelden die worden bijeengebracht door degenen die als gelovigen bijeenkomen in het verband van .De Vergadering. te Alkmaar.

Informatie

De ANBI-registratie staat op naam van .Vereniging Collectare..

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 816807255

Contactgegevens:

Postadres: Vereniging Collectare, Jupiterstraat 16, 1829 CA, Oudorp

Bestuurssamenstelling:

W. Slöetjes, voorzitter; S. Best, lid; M. E. Prins e/v van Stormbroek, penningmeester.

Beleidsplan: de Vereniging Collectare heeft een meerjaren beleidsplan. Klik hier als u daar meer van wilt weten.

Beloningsbeleid: de bestuursleden worden niet beloond voor de uitoefening van hun bestuursfunctie.

Doelstelling: deze staat in het beleidsplan beschreven.

Uitgeoefende activiteiten: onze geloofsgemeenschap heeft het afgelopen jaar zoals gebruikelijk wekelijks de verschillende bijeenkomsten gehouden. Het bestuur van Collectare heeft op grond van de kwartaal-overzichten van de penningmeester zich gebogen over de toedeling van de gelden.

Financiële verantwoording: deze wordt gegeven met de Verlies- en Winst rekening en de Balans. Jaarlijks ziet een kascommissie toe op de gevoerde administratie. Zij doet daarvan mondeling verslag in de Jaarvergadering.